งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทนำ...........................................................................................................................................................................................................................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทนำ..........................................................................................................................................................................................................................................................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทนำ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ฉัตรชดา วิสุทธิกุล 1 ทิพย์ สงวนทรัพย์ 1 และ วิชัย เชี่ยวชาญวิทย์ 1,* 1 ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ. นครปฐม 73140 *Email: wichai@ku.ac.th วัตถุประสงค์.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... การประชุมวิชาการแห่งชาติทางวิศวกรรมอาหารครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 The 1 st National Food Engineering Conference 2015 อุปกรณ์และวิธีการ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Figure 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Figure 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Figure 3 xxxxxxxxxxxx a: xxxxxxxxxxxxxxxx b: xxxxxxxxxxxxxxxx a b สรุป.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... กิตติกรรมประกาศ ( ถ้ามี )......................................................................................................................................................................................................................................................... เอกสารอ้างอิง........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ LOGO


ดาวน์โหลด ppt บทนำ...........................................................................................................................................................................................................................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google