งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวธัญวรัตน์ ปั้นทอง 5510610042 ภาคพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวธัญวรัตน์ ปั้นทอง 5510610042 ภาคพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวธัญวรัตน์ ปั้นทอง 5510610042 ภาคพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ

2 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนายางพารา ครบวงจร (2542-2546) มียุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ การผลิตยาง, อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมไม้ ยางพารา, การตลาด และการบริหารงานภาคยาง โดยมีมาตรการดำเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาว ครม. มีมติ เห็นชอบ “ ยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราครบ วงจร ” ของกนย. เมื่อวันที่ 16 ต. ค. 2542 เพื่อให้การพัฒนา ยางพาราของประเทศมีทิศทางที่ชัดเจนเป็นเอกภาพ และมีความ ต่อเนื่องจนมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานความเป็นธรรม และเสมอภาค ต่อมา ครม. มีมติเห็นชอบ “ กรอบแผนปฏิบัติการตาม ยุทธศาสตร์ฯ ” เมื่อวันที่ 7 ธ. ค. 2542 ( กระทรวงเกษตรฯ เสนอ ) เป็นแนวทางการดำเนินงาน ของ หน่วยงานต่างๆ เป็นแผนปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ และ เพื่อให้ยุทศาสตร์การพัฒนายางพาราครบวงจร มีผลในทางปฏิบัติ

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราครบ วงจร (2542-2546) ครม. มีมติ เห็นชอบ “ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยางพาราครบวงจร ” ของกนย. เมื่อวันที่ 16 ต. ค. 2542 เพื่อให้การพัฒนายางพาราของ ประเทศมีทิศทางที่ชัดเจนเป็นเอกภาพ และมี ความต่อเนื่องจนมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบบน พื้นฐานความเป็นธรรมและเสมอภาค มียุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ การผลิตยาง, อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรม ไม้ยางพารา, การตลาด และการบริหารงาน ภาคยาง โดยมีมาตรการดำเนินการทั้งระยะ สั้นและระยะยาว

4 ต่อมา ครม. มีมติเห็นชอบ “ กรอบ แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ฯ ” เมื่อ วันที่ 7 ธ. ค.2542 ( กระทรวงเกษตรฯ เสนอ ) เป็นแนวทางการ ดำเนินงาน ของหน่วยงานต่างๆ เป็น แผนปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ และ เพื่อให้ยุทศาสตร์การพัฒนายางพาราครบ วงจร มีผลในทางปฏิบัติ

5 5 กรอบแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การพัฒนา ยางพาราครบวงจร (2542-2546) ด้านอุตสาหกรรมยาง 1. ปรับลดภาษีศุลกากร สารเคมี และวัตถุดิบอื่นๆ ผู้รับผิดชอบ - สอท. และสมาคมยางพาราไทย, สศอ., กรมศุลกากร 2. สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ยางในประเทศและเพื่อส่งออก ผู้รับผิดชอบ - กรมวิชาการเกษตร, พณ., สถาบันการศึกษา, สวทช., BOI, สอท., สมอ., วว., กรมวิทยาศาสตร์บริการ 3. ประสิทธิภาพการแปรรูป ( ให้ได้การรับรองตามาตรฐานสากล ) 4. พัฒนาเทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์ยาง ( เน้นการใช้ยางธรรมชาติมากขึ้นมี คุณภาพ ) 5. กำหนดและปรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางในประเทศให้เป็นสากล ผู้รับผิดชอบ - กรมวิชาการเกษตร, สถาบันการศึกษา, สกว., BOI, สมาคมต่างๆ, วว., สวทช., กระทรวงแรงงาน ด้านอุตสาหกรรมไม้ยาง 1. ปรับปรุงพันธ์ยาง สนับสนุนแปรรูปไม้ การใช้ไม้ยางในประเทศ ( แก้ไข กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคการเคลื่อนย้ายไม้ยาง, เงินสงเคราะห์ปลูกยาง ) ผู้รับผิดชอบ - กระทรวงเกษตรฯ, พณ, อก., กระทรวงการคลัง, สวทช., วว., สมาคม ธุรกิจไม้ยางพาราไทย

6 กรอบแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การ พัฒนายางพาราครบวงจร (2542-2546) กรอบแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การ พัฒนายางพาราครบวงจร (2542-2546) ด้านอุตสาหกรรมยาง 1. ปรับลดภาษีศุลกากร สารเคมี และวัตถุดิบอื่นๆ ผู้รับผิดชอบ - สอท. และสมาคมยางพาราไทย, สศอ., กรมศุลกากร 2. สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ยางในประเทศและเพื่อ ส่งออก ผู้รับผิดชอบ - กรมวิชาการเกษตร, พณ., สถาบันการศึกษา, สวทช., BOI, สอท., สมอ., วว., กรม วิทยาศาสตร์บริการ

7 3. ประสิทธิภาพการแปรรูป ( ให้ได้การรับรองตา มาตรฐานสากล ) 4. พัฒนาเทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์ยาง ( เน้นการใช้ยาง ธรรมชาติมากขึ้นมีคุณภาพ ) 5. กำหนดและปรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางในประเทศให้ เป็นสากล ผู้รับผิดชอบ - กรมวิชาการเกษตร, สถาบันการศึกษา, สกว., BOI, สมาคมต่างๆ, วว., สวทช., กระทรวงแรงงาน

8 ด้านอุตสาหกรรมไม้ยาง 1. ปรับปรุงพันธ์ยาง สนับสนุนแปรรูปไม้ การใช้ไม้ยางใน ประเทศ ( แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคการเคลื่อนย้าย ไม้ยาง, เงินสงเคราะห์ปลูกยาง ) ผู้รับผิดชอบ - กระทรวงเกษตรฯ, พณ, อก., กระทรวงการคลัง, สวทช., วว., สมาคมธุรกิจไม้ยางพารา ไทย


ดาวน์โหลด ppt นางสาวธัญวรัตน์ ปั้นทอง 5510610042 ภาคพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google