งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2552"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

2 สาระสำคัญ **ยกเลิก - ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2546 - ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2548

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1.รูปถ่ายที่ติดบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ใช้รูปถ่าย ที่ถ่ายไม่เกินหกเดือนก่อนวันยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ขนาด 2.5 เซนติเมตร คูณ 3เซนติเมตรหน้าตรงไม่สวมหมวก 2.บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้มีอายุตามที่กำหนดไว้ในบัตร แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันออกบัตร

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
3.บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ หรือบัตรนายตรวจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้คงใช้ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 1 ปี นับแต่ประกาศนี้มีผลบังคับ 4.แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ท้ายประกาศกระทรวงพลังงาน

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google