งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานห้องสมุดเฉพาะ และศูนย์สารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานห้องสมุดเฉพาะ และศูนย์สารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานห้องสมุดเฉพาะ และศูนย์สารสนเทศ
การจัดระบบสารสนเทศ 4/14/2017 การดำเนินงานห้องสมุดเฉพาะ และศูนย์สารสนเทศ งานจัดระบบสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ (ต่อ) 4/14/2017 อ.จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน

2 การวิเคราะห์สารสนเทศ (Subject analysis)
การจัดหมู่ (Classification) ระบบการจัดหมู่สารสนเทศด้านกฎหมาย คู่มือหมวด K ของระบบ LC ระบบ Los Angeles County Law Library Classification ระบบ Moys Classification ระบบ Schiller 4/14/2017

3 Subclass K Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Subclass KB Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence Subclass KBM Jewish law Subclass KBP Islamic law Subclass KBR History of canon law Subclass KBU Law of the Roman Catholic Church. The Holy See Subclasses United Kingdom and Ireland KD-KDK Subclass KDZ America. North America Subclass KE Canada Subclass KF United States 4/14/2017

4 K JOURNALS AND REFERENCE WORKS K1 Journals K28 Indexes, abstracts
K110 Abbreviation and citation guides K150 Legal dictionaries KA JURISPRUDENCE KA10 General works KA20 Legal concepts KA35 Justice KA40 Legal theories KA60 Sociology of Law 4/14/2017

5 การวิเคราะห์สารสนเทศ (Subject analysis)
การจัดหมู่ (Classification) ระบบการจัดหมู่สารสนเทศสาขาเศรษฐศาสตร์ จัดตามสาขาที่แบ่งในวารสาร Journal of Economic Literature 4/14/2017

6 A - General Economics and Teaching B - Schools of Economic Thought and Methodology C - Mathematical and Quantitative Methods D - Microeconomics E - Macroeconomics and Monetary Economics F - International Economics G - Financial Economics H - Public Economics I - Health, Education, and Welfare J - Labor and Demographic Economics K - Law and Economics L - Industrial Organization M - Business Administration and Business Economics; Marketing; Accounting N - Economic History O - Economic Development, Technological Change, and Growth P - Economic Systems Q - Agricultural and Natural Resource Economics; Environmental and Ecological Economics R - Urban, Rural, and Regional Economics Y - Miscellaneous Categories Z - Other Special Topics 4/14/2017

7 การวิเคราะห์สารสนเทศ (Subject analysis)
การจัดหมู่ (Classification) ระบบการจัดหมู่สารสนเทศสาขาดนตรี ใช้สัญลักษณ์ในหมวด ของระบบดิวอี้ ใช้สัญลักษณ์ในคู่มือหมวด M ของระบบ LC ระบบ Dickinson ระบบ ANSCR 4/14/2017

8 00 Miscellaneous Collections 02 Anthologies (History of Music)
03 Denkmäler, etc. 05 Complete Works of Individual Composers 06 Partial Works of Individual Composers Solo Instrumental Music 11-19 Keyboard 11 Piano solo 12 Piano, four hands 15 Arrangement for piano 16 Organ solo 21-29 Strings 21 Violin 22 Viola 23 Violoncello 24 Double bass 4/14/2017

9 A - Music Appreciation: History and Commentary B - Operas
C - Choral Music D - Vocal Music E - Orchestral Music: EA-General Orchestral, EB-Ballet, EC-Concertos, ES-Symphonies F - Chamber Music G - Solo Instrumental Music: GG-Guitar, GO-Organ, GP-Piano, GS-Stringed Instruments GV-Violin, GW-Wind Instruments, GX-Percussion Instruments H - Band Music J - Electronic Music K - Musicals L - Soundtrack Music: Movies and Television M - Popular Music: 4/14/2017

10 การวิเคราะห์สารสนเทศ (Subject analysis)
การจัดหมู่ (Classification) ระบบการจัดหมู่สำหรับเอกสารลักษณะพิเศษ ระบบสากลสำหรับการจัดจำแนกเอกสารมาตรฐาน : ICS ระบบ Federal Supply Classification ระบบ Superintendent of Document หรือ SUDOCS 4/14/2017

11 01 GENERALITIES. TERMINOLOGY. STANDARDIZATION. DOCUMENTATION
Terminology (principles and coordination) *Including terminography Vocabularies *Standards included in this group shall also be included in other groups and/or sub -groups according to their subject Generalities. Terminology. Standardization. Documentation (Vocabularies) Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology. (Vocabularies) Mathematics. Natural sciences (Vocabularies) Health care technology (Vocabularies) 4/14/2017

12 Fire Control Equipment 13 Ammunition and Explosives 14 Guided Missiles
10 Weapons 11 Nuclear Ordinance 12 Fire Control Equipment 13 Ammunition and Explosives 14 Guided Missiles 15 Aircraft and Airframe Structural Components 16 Aircraft Components and Accessories 17 Aircraft Launching, Landing, and Ground Handling Equipment 18 Space Vehicles 19 Ships, Small Craft, Pontoons, and Floating Docks 20 Ship and Marine Equipment 4/14/2017

13 Classification system
A Agriculture Department AE National Archives and Records Administration C Commerce Department C Census CR Civil Rights Commission CS Civil Service Commission D Defense Department E Energy Department ED Education Department EP Environmental Protection Agency FR Federal Reserve System FT Federal Trade Commission GA General Accounting GP Government Printing Office GS General Services Administration HE Health and Human Services Department HH Housing and Urban Development Department Classification system 4/14/2017

14 การทำรายการหัวเรื่อง Subject Cataloging
หลักในการเลือกใช้คู่มือหัวเรื่องของห้องสมุดเฉพาะ ควรมีการรวบรวมคำศัพท์ที่แสดงรายการโยง ที่แสดงความสัมพันธ์ของหัวเรื่องชุดเดียวกัน ควรเลือกใช้คู่มือหัวเรื่องที่เป็นมาตรฐานเพียง คู่มือเดียว 4/14/2017

15 การทำรายการหัวเรื่อง Subject Cataloging
คู่มือในการกำหนดหัวเรื่องภาษาอังกฤษ คู่มือหัวเรื่องของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Subject Heading) ประกอบด้วย คำที่กำหนดเป็นหัวเรื่องหลัก หัวเรื่องที่มี May Subd Geog แบ่งย่อยตามภูมิศาสตร์ ข้อความอธิบายขอบเขตการใช้หัวเรื่อง รายการโยงแสดงความสัมพันธ์ของคำศัพท์ ได้ BT, NT, RT, UF, USE, SA 4/14/2017

16 การทำรายการหัวเรื่อง Subject Cataloging
คู่มือในการกำหนดหัวเรื่องภาษาอังกฤษ คู่มือหัวเรื่องของเซียร์ (Sears List of Subject Headings) 4/14/2017

17 การทำรายการหัวเรื่อง Subject Cataloging
คู่มือในการกำหนดหัวเรื่องภาษาไทย คู่มือกำหนดหัวเรื่องภาษาไทยของคณะกรรมการวิเคราะห์เลขหมู่และทำบัตรรายการ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา คู่มือหัวเรื่องสำหรับหนังสือภาษาไทยของห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวเรื่องสำหรับหนังสือภาษาไทยของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 4/14/2017

18 การหาเสียงเลือกตั้ง [Electioneering]2 [J123.25] แบ่งตามชื่อภูมิศาสตร์
ใช้แทน     การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Law and legislation)       แบ่งตามชื่อภูมิศาสตร์ - - วิจัย (Research) แบ่งตามชื่อภูมิศาสตร์ - - ไทย - - - การศึกษาเฉพาะกรณี (Case studies) - - อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani) 4/14/2017

19 4/14/2017

20 การทำดรรชนี (Indexing)
บริการดรรชนีในห้องสมุดเฉพาะ การบอกรับดรรชนีที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์หรือบริษัททางการค้า การทำดรรชนีขึ้นใช้เองในห้องสมุด 4/14/2017

21 การทำดรรชนี (Indexing)
ขั้นตอนการทำดรรชนี ลงรายละเอียดทางบรรณานุกรม วิเคราะห์เนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ กำหนดคำศัพท์แทนเนื้อหาสาระ 4/14/2017

22 การทำดรรชนี (Indexing)
ระบบของการจัดทำดรรชนี ระบบPre-coordinate สร้างคำเฉพาะหลายๆคำในกลุ่มเดียวกัน ในลักษณะหัวเรื่องย่อย ระบบPost-coordinate กำหนดศัพท์ดรรชนีหลายคำเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหา 4/14/2017

23 การทำดรรชนี (Indexing)
ประเภทของดรรชนี ดรรชนีที่เป็นคำศัพท์ควบคุม (Controlled vocabulary) ดรรชนีที่เป็นคำศัพท์ไม่ควบคุม (Uncontrolled vocabulary) คู่มือดรรชนีที่เป็นคำศัพท์ควบคุม คู่มือหัวเรื่อง ศัพท์สัมพันธ์หรือ ธีซอรัส (Thesaurus) 4/14/2017

24   ข้าว   uf ข้าวเปลือก   BT ธัญพืช    BT ผลิตผลจากพืช   RT Oryza   RT แป้งข้าวเจ้า   RT ฟางข้าว
4/14/2017

25 การทำดรรชนี (Indexing)
การทำดรรชนีที่เป็นคำศัพท์ไม่ควบคุม - ดรรชนีแบบควิก (Key word in context : KWIC) - In Texas, Blue-eyed Cats……………………23 - The Cat and the Economy……………12 - ดรรชนีแบบควอก (Key word out of context : KWOC) - Blue-eyed Blue-eyed Cats in Texas………...23 - Cat The Cat and the Economy………12 4/14/2017

26 การทำสาระสังเขป (Abstracting)
ประเภทของสาระสังเขป สาระสังเขปแบบให้ความรู้ (Informative abstract) สาระสังเขปแบบพรรณนา (Descriptive or Indicative abstract) 4/14/2017

27 การทำสาระสังเขป (Abstracting)
ส่วนประกอบของสาระสังเขป ส่วนอ้างอิง (Bibliographic reference) ส่วนเนื้อเรื่อง (Text of abstract) ส่วนชื่อผู้เขียนสาระสังเขป (Signature) 4/14/2017


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานห้องสมุดเฉพาะ และศูนย์สารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google