งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย จิรวัฒน์ พรหมพร Database Training Manager Book Promotion & Service Co,. Ltd.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย จิรวัฒน์ พรหมพร Database Training Manager Book Promotion & Service Co,. Ltd."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร Database Training Manager Book Promotion & Service Co,. Ltd

2 ลำดับการนำเสนอเนื้อหา Linking คืออะไร วิวัฒนาการของ Linking ประเภทของ Linking ประโยชน์ที่ได้รับจาก Linking ตัวอย่าง Linking CrossRef คืออะไร DOI คืออะไร ตัวอย่าง CrossRef Search

3 Linking คืออะไร ความหมายโดยทั่วไป คือ การเชื่อมโยงระหว่างกัน ในความหมายของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เชื่อมโยงจากแหล่งข้อมูลหนึ่งกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ เชื่อมโยงไปยังรายการบรรณานุกรมของบทความ ฐานข้อมูลหลัก Linking System ฐานข้อมูล เป้าหมาย ฐานข้อมูล เป้าหมาย Source Databaseระบบการเชื่อมโยงข้อมูล Metadata Link to URL

4 วิวัฒนาการของ Linking ปี 1980 เกิดเทคโนโลยี World Wide Web เชื่อมโยงโดย URL การขยายตัวของเทคโนโลยี Internet สู่อุตสาหกรรม ประเภทสิ่งพิมพ์ เชื่อมโยงกันเฉพาะสำนักพิมพ์ที่มีข้อตกลงร่วมกัน สำนักพิมพ์ทำข้อตกลงร่วมเป็นสมาชิกกับ CrossRef ก็สามารถ Link ไปยังสำนักพิมพ์อื่นๆ ที่เป็นสมาชิกได้

5 ประเภทของ Linking 1.Forward Linking เป็นการเชื่อมโยงในลักษณะข้ามสำนักพิมพ์ เช่น CrossRef ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลบรรณานุกรมและรวมถึง ข้อมูลในส่วนอ้างอิง 2.Dynamic Linking เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น keyword and phase linking เชื่อมโยงข้อมูลภายในฐานข้อมูลเดียวกันหรือไปยัง ฐานข้อมูลอื่น เช่น More like this

6 ประโยชน์ของ Linking ห้องสมุด เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เช่น Link to Library holding ขยายการเข้าถึงเนื้อหาอื่นๆที่ห้องสมุดไม่ได้บอกรับ เพิ่มคุณค่าให้กับ electronic publications ของ ห้องสมุด เช่น จำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้น เป็นต้น สามารถค้นหาบทความหรือวารสารย้อนหลังได้ ตลอดเวลา เพราะเป็น link ที่ใช้ได้ตลอดไป

7 ประโยชน์ของ Linking นักค้นคว้าวิจัย เพิ่มประสิทธิภาพในการค้นคว้าข้อมูล เช่น Link to Cited or Citing Article Link ไปยังข้อมูลใน Subject เดียวกัน Link ไปยังผู้แต่งคนเดียวกัน Link ไปยัง keyword เดียวกัน Link ไปยัง Full Text ประหยัดเวลา ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม กระตุ้นให้มีการค้นคว้าวิจัยเพิ่มขึ้น

8 ประโยชน์ของ Linking สำนักพิมพ์ ไม่ต้องทำข้อตกลงเป็นรายสำนักพิมพ์ เพิ่มมูลค่าสินค้า ขยายจำนวนผู้ใช้

9 ตัวอย่าง Linking

10 5631113 Blackwell-SynergyBlackwell-Synergy

11 Blackwell-SynergyBlackwell-Synergy

12 Blackwell-SynergyBlackwell-Synergy

13 Blackwell-SynergyBlackwell-Synergy

14 ASCEASCE

15 ASCEASCE

16 ASCEASCE

17 SpringerLinkSpringerLink

18 SpringerLinkSpringerLink

19 ebraryebrary


ดาวน์โหลด ppt โดย จิรวัฒน์ พรหมพร Database Training Manager Book Promotion & Service Co,. Ltd.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google