งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

JSTOR ฐานข้อมูลวารสารฉบับย้อนหลัง ครอบ คลุมสหสาขาวิชา เช่น สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ฯลฯ ให้ ข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "JSTOR ฐานข้อมูลวารสารฉบับย้อนหลัง ครอบ คลุมสหสาขาวิชา เช่น สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ฯลฯ ให้ ข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 JSTOR ฐานข้อมูลวารสารฉบับย้อนหลัง ครอบ คลุมสหสาขาวิชา เช่น สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ฯลฯ ให้ ข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม ในรูป PDF

2 JSTOR : Home 1. เมนูการสืบค้น เช่น Search, Browse 2. MyJSTOR ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนเพื่อให้สามารถใช้บริการต่างๆ ของ JSTOR ได้ เช่น Save citations, E-Mail citations, Export citations 3. Search คือ การสืบค้นโดยใช้คำ หรือ วลี ในการสืบค้น ผลการสืบค้นจะได้ข้อมูลกว้าง เนื่องจากระบบจะสืบค้น จากทุกๆ เขตข้อมูล

3 MyJSTOR  การลงทะเบียนเป็นสมาชิก เพื่อให้สามารถใช้บริการ ต่างๆของ JSTOR เช่น Saved citations Saved Searches Alerts Profile  คลิกที่ MyJSTOR แล้วทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนที ละขั้น  ผู้ใช้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว ให้ใส่ Username และ Password จากนั้นคลิก Login เพื่อเข้าสู่ระบบ

4 How to Search  Search  Basic search  Advanced search  Article locator  Browse  By Discipline  By Title  By Publisher

5 Basic search  สืบค้นจากทุกๆ เขตข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นชื่อเรื่อง หัวเรื่อง สาระสังเขป  การสืบค้นโดยวลี ให้ใส่ไว้ภายในเครื่องหมาย “..............”  ต้องการสืบค้นจากในชื่อเรื่องให้ใส่ ti: ตามด้วยชื่อเรื่อง เช่น ti:(two person cooperative games)  ต้องการสืบค้นจากผู้ชื่อแต่ง ให้ใส่ au: ตามด้วยชื่อผู้แต่ง เช่น au:”john nash”  สามารถใช้ and or not เชื่อมคำค้นได้ ในกรณีที่มีหลาย คำค้น เช่น ti: "two person cooperative games" AND au:"john nash"  ต้องการสืบค้นภายนอกฐานข้อมูล JSTOR ไปพร้อมๆ กัน ให้ คลิกที่ □ search for link to article outside of JSTOR  สามารถจำกัดผลการสืบค้นให้แคบลงด้วย Limit by Discipline

6 การสืบค้นด้วย Basic search 1. พิมพ์คำค้นลงในช่องการสืบค้น พร้อมทั้งใส่เครื่องหมาย “…..” เนื่องจากต้องการให้ผลการสืบค้น เรียงลำดับคำตาม คำค้นที่ได้พิมพ์ไว้ 2. จากนั้นคลิก Search เพื่อเริ่มผลการสืบค้น

7 Search results  ระบบจะแจ้งจำนวนผลการสืบค้นทั้งหมดให้ทราบ โดยปกติจะแสดง ข้อมูลหน้าจอละ 25 รายการ  สามารถเรียงลำดับผลการสืบค้นตาม Relevance หรือ Date  คลิกที่ PDF หากต้องการดูเอกสารฉบับเต็ม  หากต้องการ Export citations ให้คลิก □ หน้ารายการบทความที่ ต้องการ จากนั้นคลิกที่ Export Citations

8 Advanced search  ใช้ในกรณีที่มีคำค้นหลายๆ คำ สามารถเชื่อมคำค้นด้วย and or not  สามารถเลือกเขตข้อมูลที่ต้องการสืบค้นได้ เช่น ชื่อ เรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาระสังเขป  สามารถ Limit ผลการสืบค้น ดังนี้ Item type Date range Language Publication title Discipline

9 ตัวอย่างการสืบค้นแบบ Advanced search 1. พิมพ์คำค้นคำที่ 1 ลงในช่องการสืบค้น เลือกเขตข้อมูล เป็น item title 2. เชื่อมคำค้นด้วย and 3. พิมพ์คำค้นคำที่ 2 ลงในช่องการสืบค้น เลือกเขตข้อมูล เป็น full-text 4. คลิก Search เพื่อเริ่มการสืบค้น

10 Search results  ระบบจะแสดงผลการสืบค้นทั้งหมด โดยปกติระบบจะแสดง ข้อมูลหน้าจอละ 25 รายการ  สามารถเรียงผลการสืบค้นตาม Relevance หรือ Date  คลิกที่ PDF หากต้องการดูเอกสารฉบับเต็ม  หากต้องการนำข้อมูลเข้าสู่ EndNote ให้คลิก □ หน้ารายการที่ ต้องการ จากนั้นคลิกที่ Export Citation

11 Citation Locator  ใช้สำหรับค้นหาบทความวารสาร จากข้อมูลทาง บรรณานุกรม ได้แก่ Item title Author Journal title ISSN/E-ISSN Volume Issue Start page Month/Season Day Year

12 ตัวอย่างการสืบค้น Citation Locator 1. ใส่ชื่อเรื่องลงในช่อง Item title: 2. ใส่ชื่อผู้แต่งลงในช่อง Author: 3. ใส่ชื่อวารสารลงในช่อง Journal: หากทราบข้อมูลอื่นๆ เช่น Volume, Issue ก็สามารถใส่ข้อมูล ได้ คลิก Search เพื่อเริ่มสืบค้น

13 Search results ได้ผลลัพธ์ 1 รายการ ตรงกับคำค้นที่ใช้ในการสืบค้น คลิกที่ PDF หากต้องการดูเอกสารฉบับเต็ม

14 Browse  By Discipline  การไล่เรียงวารสารตามสาขาวิชาของวารสาร  By Title  การไล่เรียงวารสารตามลำดับอักษรของชื่อวารสาร  By Publisher  การไล่เรียงวารสารตามลำดับอักษรของสำนักพิมพ์ ผู้ผลิตวารสาร

15 หน้าจอ Browse by Discipline ระบบจะแสดงรายการสาขาวิชาของวารสารที่มีให้บริการใน ฐานข้อมูล JSTOR ตัวเลขที่กำกับอยู่ในแต่ละสาขาวิชา คือ จำนวนชื่อวารสารที่ อยู่ภายใต้สาขาวิชานั้นๆ คลิกที่ชื่อสาขาวิชา หากต้องการทราบว่ามีวารสารชื่อใดบ้าง

16 หน้าจอ Browse by Title คลิกที่ 0-9, A-Z เพื่อไล่เรียงวารสารตามลำดับอักษรของชื่อ วารสาร คลิกที่ชื่อวารสาร หากต้องการดู Full Text

17 หน้าจอ Browse by Publisher คลิกที่ A-Z เพื่อไล่เรียงชื่อสำนักพิมพ์ตามลำดับอักษร คลิกที่ชื่อสำนักพิมพ์ หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับ สำนักพิมพ์ เช่น  Contact Information  Publication in JSTOR  website

18 Export citations to EndNote  คลิก Login เพื่อเข้าสู่ระบบ  หากต้องการส่งรายการเข้าสู่โปรแกรม EndNote ให้ทำ ตามขั้นตอน ดังนี้ คลิก □ หน้ารายการที่ต้องการ คลิกที่ Export article citations คลิกที่ EndNote

19 Thank You สอบถามการใช้ฐานข้อมูล JSTOR ได้ที่ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์, มธ. ศูนย์รังสิต โทร. 0 2564 4444 ต่อ 1302 praweena@tu.ac.thpraweena@tu.ac.th pathum@tu.ac.thpathum@tu.ac.th


ดาวน์โหลด ppt JSTOR ฐานข้อมูลวารสารฉบับย้อนหลัง ครอบ คลุมสหสาขาวิชา เช่น สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ฯลฯ ให้ ข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google