งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างและลักษณะงานประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างและลักษณะงานประชาสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างและลักษณะงานประชาสัมพันธ์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สัปดาห์ที่ 6/16 โครงสร้างและลักษณะงานประชาสัมพันธ์ สื่อประกอบการสอน รายวิชา หลักการประชาสัมพันธ์ COMM (3-0-6)_________________________________________________________________________________________________อาจารย์พิชิต ธิอิ่น

2 โครงสร้างงานประชาสัมพันธ์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สัปดาห์ที่ 6/16 โครงสร้างงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ภายใน ประชาสัมพันธ์ภายนอก สื่อสารองค์กร สื่อประกอบการสอน รายวิชา หลักการประชาสัมพันธ์ COMM (3-0-6)_________________________________________________________________________________________________อาจารย์พิชิต ธิอิ่น

3 ลักษณะงานประชาสัมพันธ์ ลักษณะงานประชาสัมพันธ์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สัปดาห์ที่ 6/16 ลักษณะงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ภายใน ประชาสัมพันธ์ภายนอก ลักษณะงานประชาสัมพันธ์ วางแผนการใช้สื่อ ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ เผยแพร่/ให้ความรู้ สื่อประกอบการสอน รายวิชา หลักการประชาสัมพันธ์ COMM (3-0-6)_________________________________________________________________________________________________อาจารย์พิชิต ธิอิ่น

4 ลักษณะงานประชาสัมพันธ์ ลักษณะงานประชาสัมพันธ์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สัปดาห์ที่ 6/16 ลักษณะงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ภายใน ประชาสัมพันธ์ภายนอก ลักษณะงานประชาสัมพันธ์ แก้ปัญหาหรือวิกฤต ติดตามผลการสื่อสาร/Clipping ข่าว กระชับความสัมพันธ์ในองค์กร กระชับความสัมพันธ์กับภายนอกองค์กร สื่อประกอบการสอน รายวิชา หลักการประชาสัมพันธ์ COMM (3-0-6)_________________________________________________________________________________________________อาจารย์พิชิต ธิอิ่น

5 การเสริมสร้างบุคลิกภาพ เพื่อการเป็นนักประชาสัมพันธ์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สัปดาห์ที่ 6/16 ใบงาน 1 การเสริมสร้างบุคลิกภาพ เพื่อการเป็นนักประชาสัมพันธ์ สื่อประกอบการสอน รายวิชา หลักการประชาสัมพันธ์ COMM (3-0-6)_________________________________________________________________________________________________อาจารย์พิชิต ธิอิ่น


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างและลักษณะงานประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google