งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลและประเภทของข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลและประเภทของข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลและประเภทของข้อมูล
1. ความหมายและลักษณะของข้อมูล 2. ประเภทของข้อมูล

2 ความหมายและลักษณะของข้อมูล
1. ความหมายของข้อมูล 2. ลักษณะของข้อมูล 3. ลักษณะของข้อมูลที่ดี

3 ลักษณะของข้อมูลที่ดี
1. ความถูกต้อง 2. ความทันสมัย 3. ความสมบูรณ์ครบถ้วน 4. ความชัดเจน 5. ความสอดคล้อง 6. เปรียบเทียบกับข้อมูลอื่นได้

4 ประเภทของข้อมูล 1. ข้อมูลปฐมภูมิ 2. ข้อมูลทุติยภูมิ

5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ความหมายของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 2. ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง 3. เทคนิคการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

6 ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง
1. การนิยามประชากร 2. การกำหนดขอบเขตของประชากร 3. การเลือกวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 4. การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

7 เทคนิคการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
1. การสุ่มแบบธรรมดา 2. การสุ่มแบบเป็นระบบ 3. การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 4. การสุ่มแบบแบ่งชั้น

8 เทคนิคการเก็บข้อมูล 1. การวางแผนการเก็บข้อมูล
1. การวางแผนการเก็บข้อมูล 2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 3. เครื่องมือที่ใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

9 การวางแผนการเก็บข้อมูล
1. กำหนดช่วงเวลาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล 2. การเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือเก็บ รวบรวมข้อมูล 3. การติดต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จากเอกสาร 5. การนับการวัด 2. ใช้แบบสอบถาม 6. การทดลอง 3. การสัมภาษณ์ 7. การทดสอบ 4. การสังเกต

11 ประชากร หมายถึง... สิ่งที่ผู้วิจัยกำลังสนใจศึกษาทั้งหมดทุกหน่วย ซึ่งอาจเป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้

12 ตัวอย่าง หมายถึง... บางส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยเลือกมาเพื่อทำการศึกษาวิจัย ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวแทนของประชากร

13 การสุ่มตัวอย่าง หมายถึง...
การสุ่มตัวอย่าง หมายถึง... วิธีการเลือกตัวอย่างโดยพยายามให้สมาชิกแต่ละตัวของประชากรมีโอกาสที่จะได้รับเลือกเท่าๆ กัน ทั้งนี้เพื่อให้สิ่งที่เลือกเหล่านั้นเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร

14 การสุ่มตัวอย่าง ตัวอย่าง ประชากร

15 การสุ่มแบบธรรมดา


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลและประเภทของข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google