งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วงที่ 3 การส่งผลสอบ คนนำวง : นางอรวรรณ เลิศธนู (สถาบันภาษา)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วงที่ 3 การส่งผลสอบ คนนำวง : นางอรวรรณ เลิศธนู (สถาบันภาษา)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วงที่ 3 การส่งผลสอบ คนนำวง : นางอรวรรณ เลิศธนู (สถาบันภาษา)
วงที่ 3 การส่งผลสอบ คนนำวง : นางอรวรรณ เลิศธนู (สถาบันภาษา) คนเล่าเรื่อง : นางสาววัลภา รื่นรมย์ (คณะทันตแพทยศาสตร์)

2 ประเด็นการพูดคุย - จากส่งผลสอบทาง web
ประเด็นปัญหา เจ้าหน้าที่ อาจารย์ ไม่เข้าใจระบบบริการส่งผลสอบของสำนักทะเบียน และประมวลผล ปัญหาที่พบ ได้แก่ - อาจารย์ไม่มี login สำหรับเข้าระบบ - โหลด class list ไม่ได้ - อาจารย์ไม่ใช้ไฟล์ในการกรอกคะแนน (จะใช้กระดาษ) แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทราบถึงข้อดีและประโยชน์ในการใช้งานระบบของสำนักทะเบียนฯ ให้มากยิ่งขึ้น

3 ประเด็นการพูดคุย -การแก้เกรด
ประเด็นปัญหา การแก้เกรดไม่มีอยู่ในข้อบังคับฯ มีเพียงมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 15/2525 แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ ใช้มติที่ประชุมคณบดีเป็นแนวทางในการจัดทำข้อบังคับฯ และให้มหาวิทยาลัยเน้นให้อาจารย์ผู้สอนตระหนักถึงผลกระทบของการแก้ไขผลคะแนน

4 ประเด็นการพูดคุย -เรียนไม่ผ่านพื้นความรู้
ประเด็นปัญหา จดทะเบียนก่อนประกาศผลคะแนน ทำให้ระบบไม่สามารถเช็คพื้นความรู้ได้ ตรวจพบการศึกษาโดยไม่ผ่านพื้นความรู้ช้าเกินไป(ในช่วงแจ้งจบการศึกษา) ทำให้นักศึกษาเสียประโยชน์ แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ ให้คณะประชาสัมพันธ์ (เน้นย้ำ) ในวันปฐมนิเทศให้นักศึกษาทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและวิชาพื้นความรู้ สำนักทะเบียนใช้ระบบเช็ควิชาบังคับก่อนและมีการรายงานกลับไปยังคณะเพื่อตรวจสอบและแจ้งให้นักศึกษาทราบ เสนอมหาวิทยาลัยลดรอบในการส่งผลสอบให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt วงที่ 3 การส่งผลสอบ คนนำวง : นางอรวรรณ เลิศธนู (สถาบันภาษา)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google