งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่... โครงงานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การสืบค้นสารสนเทศทาง อินเตอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่... โครงงานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การสืบค้นสารสนเทศทาง อินเตอร์เน็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่... โครงงานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การสืบค้นสารสนเทศทาง อินเตอร์เน็ต

2 2 จัดทำโดย นางสาวลักขณา อภิบาลศรี นางสาวลักขณา อภิบาลศรี คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการประถมศึกษา รหัสประจำตัวนิสิต 461051020 รหัสประจำตัวนิสิต 461051020

3 3 มารู้จัก WEB ดี ๆ กันดีกว่า website ที่เพื่อน ๆ จะรู้จัก ต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากใน การเรียนวิชา CP 101 เพราะเป็น website ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ ระบบสารสนเทศ และ software ซึ่งพวกเรากำลังเรียนอยู่ ดังนั้นถ้า เพื่อน ๆ ได้เข้ามาชมจะรู้สึกว่า คุ้มค่ามากที่ได้เข้ามาเยี่ยมชม website นี้ website ที่เพื่อน ๆ จะรู้จัก ต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากใน การเรียนวิชา CP 101 เพราะเป็น website ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ ระบบสารสนเทศ และ software ซึ่งพวกเรากำลังเรียนอยู่ ดังนั้นถ้า เพื่อน ๆ ได้เข้ามาชมจะรู้สึกว่า คุ้มค่ามากที่ได้เข้ามาเยี่ยมชม website นี้ น. ส. ลักขณา อภิบาลศรี section B02

4 4 WEB ภาษาไทย WEB ภาษาไทย http://www.swu.ac.th/swucc/supreme/manage_SUP.html น. ส. ลักขณา อภิบาลศรี section B02

5 5 เนื้อหาภายใน website ประกอบด้วย * การบริหารงานด้วย supreme 95 * ระบบ supreme เพื่อใคร * ระบบงาน ระบบฐานข้อมูลและ สารสนเทศใน supreme 95 มี อะไรบ้าง * เป้าหมายของระบบการจัดการ ฐานข้อมูล * บุคคลที่มีสิทธิ์ในการเรียกใช้ข้อมูล เนื้อหาภายใน website ประกอบด้วย * การบริหารงานด้วย supreme 95 * ระบบ supreme เพื่อใคร * ระบบงาน ระบบฐานข้อมูลและ สารสนเทศใน supreme 95 มี อะไรบ้าง * เป้าหมายของระบบการจัดการ ฐานข้อมูล * บุคคลที่มีสิทธิ์ในการเรียกใช้ข้อมูล น. ส. ลักขณา อภิบาลศรี section B02

6 6 ระบบสารสนเทศเพื่อการ บริการ ระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหาร การจัดการ และการ บริการคุณภาพการศึกษาของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีชื่อเรียกสั้น ๆ ว่า ระบบ SUPREME 95 เป็นคำที่ย่อมา จาก Srinakharinwirot University for Planning, Registration, Management and ETC 1995 ระบบนี้ พัฒนาขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยี ระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหาร การจัดการ และการ บริการคุณภาพการศึกษาของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีชื่อเรียกสั้น ๆ ว่า ระบบ SUPREME 95 เป็นคำที่ย่อมา จาก Srinakharinwirot University for Planning, Registration, Management and ETC 1995 ระบบนี้ พัฒนาขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยี ระบบจัดการฐานข้อมูล น. ส. ลักขณา อภิบาลศรี section B02

7 7 บริหารงานด้วย SUPREME 95 ระบบ SUPREME 95 เป็นหัวใจหลัก ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เพราะ เป็นแหล่งรวบรวมฐานข้อมูล โปรแกรม และ ระบบงานต่าง ๆ ไว้อย่างมากมาย เชื่อมโยง การทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ สำนักงาน อธิการบดีและหน่วยงานในระดับคณะและ ภาควิชา ตลอดจนถึงคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ได้อย่างเหมาะสม ระบบงาน ดังกล่าวได้จัดสรรหน้าที่การทำงานร่วมกัน ทำให้หน่วยงานต่าง ๆ บุคลากรและนิสิตต้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารข้อมูลร่วมกัน ทำให้มีข้อมูลทันสมัยเหมาะกับการนำไปใช้ ในงานเพื่อการบริหารข้อมูลและตัดสินใจ นอกจากนี้ยังได้มีการเชื่อมโยงกับระบบ อินเตอร์เน็ตเพื่อให้การทำงานเกิดความ สะดวกและคล่องตัวมากขึ้น ระบบ SUPREME 95 เป็นหัวใจหลัก ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เพราะ เป็นแหล่งรวบรวมฐานข้อมูล โปรแกรม และ ระบบงานต่าง ๆ ไว้อย่างมากมาย เชื่อมโยง การทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ สำนักงาน อธิการบดีและหน่วยงานในระดับคณะและ ภาควิชา ตลอดจนถึงคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ได้อย่างเหมาะสม ระบบงาน ดังกล่าวได้จัดสรรหน้าที่การทำงานร่วมกัน ทำให้หน่วยงานต่าง ๆ บุคลากรและนิสิตต้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารข้อมูลร่วมกัน ทำให้มีข้อมูลทันสมัยเหมาะกับการนำไปใช้ ในงานเพื่อการบริหารข้อมูลและตัดสินใจ นอกจากนี้ยังได้มีการเชื่อมโยงกับระบบ อินเตอร์เน็ตเพื่อให้การทำงานเกิดความ สะดวกและคล่องตัวมากขึ้น น. ส. ลักขณา อภิบาลศรี section B02

8 8 ระบบ SUPREME 95 เพื่อใคร SUPREME 95 เป็นระบบที่สร้างขึ้นมา เพื่อบุคลากร SUPREME 95 เป็นระบบที่สร้างขึ้นมา เพื่อบุคลากร ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย มีเครื่องมือช่วยใน การปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อนและปริมาณ การจัดเก็บข้อมูลแบบเดียวกันไว้ในที่ต่าง ๆ และที่สำคัญมีระบบฐานข้อมูลแบบเดียวกันมี มาตรฐานร่วมกัน มีวิธีการในการเรียกใช้ ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลร่วมกันได้ ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย มีเครื่องมือช่วยใน การปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อนและปริมาณ การจัดเก็บข้อมูลแบบเดียวกันไว้ในที่ต่าง ๆ และที่สำคัญมีระบบฐานข้อมูลแบบเดียวกันมี มาตรฐานร่วมกัน มีวิธีการในการเรียกใช้ ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลร่วมกันได้ น. ส. ลักขณา อภิบาลศรี section B02

9 9 เป้าหมายของระบบการจัดการ ฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) มี เป้าหมายดังนี้ ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) มี เป้าหมายดังนี้ * เพื่อเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย ในการบริหารงาน * เพื่อเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย ในการบริหารงาน * เพื่อวางรากฐานให้มีระบบฐานข้อมูลที่เป็น มาตรฐานเดียวกัน * เพื่อวางรากฐานให้มีระบบฐานข้อมูลที่เป็น มาตรฐานเดียวกัน * เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้และติดต่อ ประสานงานกันระหว่าง * เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้และติดต่อ ประสานงานกันระหว่าง หน่วยงาน หน่วยงาน * เพื่อลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนของงาน * เพื่อลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนของงาน * เพื่อนำสารสนเทศมาใช้ควบคุมผลการ ปฏิบัติงาน ช่วยในการวางแผนและช่วยใน การตัดสินใจของผู้บริหาร * เพื่อนำสารสนเทศมาใช้ควบคุมผลการ ปฏิบัติงาน ช่วยในการวางแผนและช่วยใน การตัดสินใจของผู้บริหาร * เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับระบบประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย * เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับระบบประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย น. ส. ลักขณา อภิบาลศรี section B02

10 10 WEB ภาษาอังกฤษ http://apache.orgl น. ส. ลักขณา อภิบาลศรี section B02

11 11 The Apache Software Foundation provides support for the Apache community of open-source software projects. The Apache projects are characterized by a collaborative, consensus based development process, an open and pragmatic software license, and a desire to create high quality software that leads the way in its field. We consider ourselves not simply a group of projects sharing a server, but rather a community of developers and users. About URL. น. ส. ลักขณา อภิบาลศรี section B02

12 12 Apache Projects - HTTP Server - Incubator - Ant - Jakarta - HTTP Server - Incubator - Ant - Jakarta - APR - James - APR - James - Avalon - Maven - Avalon - Maven - Cocoon - Commons - Cocoon - Commons - DB - Perl - DB - Perl - PHP - TCL - PHP - TCL - Web Services - XML - Web Services - XML - Conferences - Foundation - Conferences - Foundation น. ส. ลักขณา อภิบาลศรี section B02

13 13 Sister Projects - Module Projects - Module Projects - Apache - SSL - Apache - SSL - mod ssl - mod ssl น. ส. ลักขณา อภิบาลศรี section B02

14 14 Latest News If you would like to keep up with news and announcements from the foundation and all its projects, you can subscribe to the new Apache Announcements List If you would like to keep up with news and announcements from the foundation and all its projects, you can subscribe to the new Apache Announcements List Apache Announcements List Apache Announcements List น. ส. ลักขณา อภิบาลศรี section B02

15 15 ขอบคุณที่มาเยี่ยม ชมค่ะ น. ส. ลักขณา อภิบาลศรี section B02


ดาวน์โหลด ppt 1 สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่... โครงงานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การสืบค้นสารสนเทศทาง อินเตอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google