งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบันทึกข้อมูล Palliative Care

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบันทึกข้อมูล Palliative Care"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบันทึกข้อมูล Palliative Care
ในโปรแกรม e-Claim สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ e-Claim

2 บันทึกเบิกได้เฉพาะกรณี
ผู้ป่วยนอก การรับส่งต่อผู้ป่วยนอก ( OP Refer ) เท่านั้น

3 การบันทึกกรณีการทำแผล และ ให้ออกซิเจน ใช้กับโปรแกรม e-Claim Version 1

4 บันทึกข้อมูลทั่วไปให้ครบถ้วน
ข้อมูลทั่วไป F1 บันทึกข้อมูลทั่วไปให้ครบถ้วน E-Claim 56 Company Logo

5 การวินิจฉัยโรค F2 มีรหัสโรครอง เป็น Z515

6 บันทึกรหัสหัตถการ WHO ICD9 CM 2010
การผ่าตัดหัตถการ F3 บันทึกรหัสหัตถการ WHO ICD9 CM 2010

7 บันทึกข้อมูลเบิกกรณีค่าใช้จ่ายสูง (ถ้ามี)
ค่าใช้จ่ายสูง F4 บันทึกข้อมูลเบิกกรณีค่าใช้จ่ายสูง (ถ้ามี)

8 บันทึกข้อมูลเบิกกรณีการรักษามะเร็ง
มะเร็ง F5 บันทึกข้อมูลเบิกกรณีการรักษามะเร็ง (ถ้ามี)

9 การบันทึกเบิกกรณี Palliative Care
Company Logo

10 เมนูบริการอื่นๆ ที่ยังไม่ได้จัดหมวด

11 บันทึกยา MORPHINE

12 ค้นหาด้วยรหัสเบิก “M0”
การบันทึกเบิกยา Morphine ค้นหาด้วยรหัสเบิก “M0” (MO001-MO015)

13 การบันทึกเบิกยา Morphine

14 บันทึกกรณีการทำแผล ( Dressing )

15 ค้นหาด้วยรหัสเบิก “PALDS”
การบันทึกกรณีทำแผล (Dressing) ค้นหาด้วยรหัสเบิก “PALDS”

16 การบันทึกกรณีทำแผล (Dressing)

17 บันทึกกรณีให้ออกซิเจน

18 การบันทึกกรณีให้ออกซิเจน
-Oxygen Concentrator รหัส “PALOC” -Oxygen Tank รหัส “PALOT”

19 การบันทึกกรณีให้ออกซิเจน

20 บันทึกข้อมูลหน้าอื่นๆ ให้ครบถ้วน


ดาวน์โหลด ppt การบันทึกข้อมูล Palliative Care

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google