งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

2 ภาพรวมโดยทั่วไป บุคลากรมีจำนวนทั้งสิ้น 6 คน บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 0 คน บุคลากรสายสนับสนุน 6 คน บุคลากรที่อายุมากที่สุด 56 ปีและน้อยที่สุด 27 ปี บุคลากรมีอายุเฉลี่ย 36.83 ปี (Average) บุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ช่วงระหว่างอายุ 38 ปี (Mode) มัธยฐาน 35.50 ปี (Median) การกระจายอายุเป็นการแจกแจงแบบโค้งหลายยอด กล่าวคือ บุคลากรที่มีจำนวนมากมีหลายช่วงอายุ ได้แก่ช่วง 25-29 ปี และ 35-39 ปี บุคลากรอายุ มากมีจำนวนน้อย และไม่มีบุคลากรที่อายุในช่วง 40-54 ปี ลักษณะเช่นนี้ในอนาคตหากไม่มีการเพิ่ม จำนวนบุคลากรและการถ่ายทอดความรู้อย่าง เหมาะสมอาจทำให้เกิดปัญหาการขาดอัตรา ทดแทนกันได้

3 Max 56 Min 27 Avg. 36.83 Sd. 9.51

4

5


ดาวน์โหลด ppt การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google