งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การกีฬา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การกีฬา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การกีฬา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

2 ภาพรวมโดยทั่วไป บุคลากรมีจำนวนทั้งสิ้น 102 คน บุคลากรสาย วิชาการจำนวน 25 คนบุคลากรสายสนับสนุน 77 คน บุคลากรที่อายุมากที่สุด 66 ปีและน้อยที่สุด 23 ปี บุคลากรมีอายุเฉลี่ย 39.64 ปี (Average) บุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ช่วงระหว่างอายุ 31 ปี (Mode) มัธยฐาน 36 ปี (Median) การกระจายอายุเป็นการแจกแจงแบบโค้งเบ้ขวา กล่าวคือ กลุ่มบุคลากรที่อายุน้อยมีจำนวนมากกว่า กลุ่มบุคลากรที่อายุมาก ลักษณะดังกล่าว มีโอกาส ที่กลุ่มบุคลากรอายุน้อยสามารถทดแทนบุคลากรที่ อายุมากได้เมื่อเวลาผ่านไป อย่างไรก็ตามจาก ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าหากในอนาคตไม่มีการเพิ่ม อัตราบุคลากรอายุน้อยอย่างเหมาะสม ก็อาจเกิด ปัญหาขาดอัตราการทดแทนกันได้

3 Max 66 Min 23 Avg. 39.64 Sd. 10.77 critica l

4 Max 66 Min 30 Avg. 48.08 Sd. 9.72

5 การกระจายอายุของบุคลากรสายวิชาการ จำแนก ตามตำแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

6 critica l

7


ดาวน์โหลด ppt การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การกีฬา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google