งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
คณะผู้ตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ในระดับภูมิภาค วันที่ 17 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 ณ จังหวัดน่าน ขอนแก่น กระบี่ แนวทางการตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant)

2 ประเด็น ผลการดำเนินการในปี 2557/ แผนปี 2558 แนวทางการดำเนินงาน
การประชาสัมพันธ์ผ่าน Q restaurant application

3 ผล/แผนการดำเนินงาน ปี 2553-2558
มีร้าน Q restaurant 1,613 แห่ง/สาขา ใน 77 จังหวัด (ข้อมูล 24 ก.พ. 2558) ร้านอาหาร 1,205 แห่ง ร้านหลายสาขา 5 แห่ง 408 สาขา ปี 2557 แผนตรวจร้านใหม่ 388 แห่ง มีร้านผ่านการรับรอง 351 แห่ง (90%) มีการเพิ่มปริมาณวัตถุดิบ จำนวน 36 แห่ง (รวม 53 แห่ง) ปี 2558 แผนตรวจร้านใหม่ มีเป้าหมาย 344 แห่ง /ตรวจติดตาม 972 แห่ง

4 โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ปี 2558
งบประมาณ จำนวน 2,820,000 บาท ดำเนินการใน 77 จังหวัด มกอช. โอนงบประมาณให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จังหวัด จังหวัดละ 30, ,000 บาท อีก 6 จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ ศรีสะเกษ จันทบุรี ราชบุรี พัทลุง และหนองคาย) ได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนของ โครงการเมืองเกษตรสีเขียว กทม. : มกอช. ดำเนินการ

5 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ จำนวนร้านอาหารใหม่เพิ่มขึ้น 349 ร้าน จำนวนร้านอาหารที่ผ่านการตรวจติดตาม 100% เชิงคุณภาพ จำนวนร้านอาหารที่ผ่านการรับรองปีที่ผ่านมา มีการเพิ่มวัตถุดิบปลอดภัย ปริมาณวัตถุดิบ 30% (ปี 57 มีจำนวนร้านที่เพิ่มวัตถุดิบ 10%) หรือ จำนวนวัตถุดิบจากแหล่งผลิตคุณภาพ (ฟาร์ม GAP/organic ตลาดสีเขียว ตลาดเกษตรกร) ที่แนะนำให้กับร้านอาหารจัดหาวัตถุดิบเพิ่ม

6 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
มกอช. ผลงาน / แผนงาน จัดสรรงบประมาณ/ test kit /เอกสารแผ่นพับ จำนวนผลการตรวจรับรองร้านใหม่ จำนวนตรวจติดตามร้าน ปี 2557 เป้าหมายแผนงานการดำเนินงานปี 2558 ประชาสัมพันธ์/รับสมัครร้าน ตรวจรับรองร้านใหม่ จัดทำป้ายรับรอง จัดส่งตามแบบฟอร์มหน้า 23-24 หนังสือเรียนผู้อำนวยกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร และ ตรวจติดตามร้าน ประชาสัมพันธ์ร้าน ที่ผ่านการรับรอง เว็บไซต์ / Q restaurant Application แนะนำแหล่งผลิตปลอดภัย แหล่งจำหน่าย ให้กับร้าน จัดทำตลาดสีเขียว เพิ่มช่องทางการจำหน่าย ตรวจรับรองร้าน/ประสานงานร่วมกับหน่วยงานนอกสังกัด เช่น สาธารณสุขจังหวัด อปท. จัดส่งข้อมูล&ภาพถ่าย บันทึกใส่แผ่นซีดี ส่งให้ กลุ่มโครงการพิเศษ กองนโยบายฯ/หรือส่งทาง บูรณาการงานด้านอาหารปลอดภัย แนวทางการดำเนินงาน

7 ข้อมูลสำหรับ Q restaurant application
หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ เว็บไซต์ (ถ้ามี) เวลาเปิด-ปิดบริการ และวันหยุด จัดเก็บพิกัดร้านอาหาร อยู่ในรูปแบบองศาทศนิยม เช่น Latitude : Longitude : ภาพถ่ายเมนูอาหารที่ได้รับการรับรองอย่างน้อย 5 รูป เป็นไฟล์ภาพดิจิตอล (jpeg) ขนาดความละเอียดสูงสุดของกล้อง

8 Q restaurant application
การ Download Application สำหรับหาพิกัด ระบบปฏิบัติการ iOS App Store - Application ที่แนะนำคือ “ My GPS Location ” ระบบปฏิบัติการ Android Play Store - Application ที่แนะนำคือ “ GPS coordinates and location ”

9

10 ตัวอย่างภาพถ่าย NO!! Good

11 ติดต่อโครงการ Q restaurant
กลุ่มโครงการพิเศษ กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม โทร ต่อ 1353, พจนา เหลือโกศล (กุ้ง) หัวหน้ากลุ่มฯ โทร ID line : kungking7 วัชรพันธ์ ชัยศรี (ไกด์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ มือถือ สุรฉัตร บุญเถื่อน (คิม) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน มือถือ

12 ติดต่อโครงการส่งเสริมการบริโภคและ ใช้วัตถุดิบสินค้า Q (Q market)
กองรับรองมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม ธิติมา เนติเวชวิทยา (จิ๊บ) ดารณี ลุสวัสดิ์ (ดาร์) โทร ต่อ 1217, มือถือ

13 Thank you


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google