งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Vocabulary. joystick อุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นคันโยก มีปุ่มบังคับที่ด้าม คันโยก เพื่อควบคุมตำแหน่งบนจอภาพ A joystick is an input divice consisting of a stick.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Vocabulary. joystick อุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นคันโยก มีปุ่มบังคับที่ด้าม คันโยก เพื่อควบคุมตำแหน่งบนจอภาพ A joystick is an input divice consisting of a stick."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Vocabulary

2 joystick อุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นคันโยก มีปุ่มบังคับที่ด้าม คันโยก เพื่อควบคุมตำแหน่งบนจอภาพ A joystick is an input divice consisting of a stick that pivots on a base and reports its angle or direction to the device it is controlling.

3 local area network ระบบเชื่อต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก A local area network (LAN) is a computer network that interconnects computers within a limited area such as a home, school, computer laboratory, or office building, using network media.

4 microphone อุปกรณ์รับเสียงแล้วแปลงเป็น สัญญาณไฟฟ้า The first microphone that enabled proper voice telephony was the carbon microphone.

5 mouse อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ป้อนข้อมูล อย่างหนึ่ง A computer mouse is an input device that is most often used with a personal computer.

6 network interface cards แปลงสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ส่งผ่าน ไปตามสายสัญญาณ A network interface card (NIC) is a computer circuit board or card that is installed in a computer so that it can be connected to a network.

7 Bluetooth ระบบสื่อสารของอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคแบบ สองทาง Bluetooth is a wireless technology standard for exchanging data over short from fixed and mobile devices, and building personal area networks.

8 flash drives เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับเก็บ ข้อมูล A USB flash drive is a data storage device that includes flash memory with an integrated Universal Serial Bus (USB) interface.

9 IP address ชื่อของคอมพิวเตอร์ An Internet Protocol address (IP address) is a numerical label assigned to each device participating in a computer network that uses the Internet Protocol for communication

10 power supply แหล่งจ่ายไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ A power supply is an electronic device that supplies electric energy to an electrical load.

11 wide area networks เป็นการเชื่อต่อกันแบบกว้าง A wide area network (WAN) is a network that covers a broad using leased telecommunication lines.

12 Compatible Mean: ความสามารถในการถูกนำมาใช้โดยไม่ ต้องดัดแปลง Ex. Computer work compatible with notebook.

13 software tester Mean: ตำแหน่งงานที่มีความรับผิดชอบรวมถึงการ สร้างความมั่นใจว่าโครงการซอฟต์แวร์ตรงตาม คำแนะนำที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ Ex. Jet is software tester, because she design a new software.

14 proprietary Mean: การพัฒนาโดยเอกชนและเป็นเจ้าของ เทคโนโลยี Ex. IOS is Apple’s proprietary.

15 device driver Mean: โปรแกรมที่เขี่ยนขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อกำหนด ในการใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ Ex. Device driver is program link device.

16 file permissions Mean: กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดในการควบคุมการอ่าน เขียนและดำเนินการเข้าถึงแฟ้มหรือไดเรกทอรี Ex. File permissions had to add username before work.

17 end user Mean: ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่ที่นำโปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่คนอื่นสร้างแล้วมาใช้ Ex. Software usually had to eng user.

18 help file Mean: ไฟล์ที่มีคำแนะนำวิธีการใช้คุณลักษณะ บางอย่างหรือโปรแกรม Ex. Every software or program have always help file.

19 technical writer Mean: ตำแหน่งที่รับผิดชอบในการสร้างและการ บำรุงรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการด้าน ไอทีรวมถึงการช่วยเหลือแบบออนไลน์, คู่มือ, เอกสารทางเทคนิคและข้อกำหนดการออกแบบ Ex. Organizations have technical writer when he work about software.

20 enterprise architect Mean: ตำแหน่งระดับสูงที่รับผิดชอบในการทำ ความเข้าใจความต้องการของธุรกิจโดยรวมแล้ว การออกแบบโครงสร้างไอทีเพื่อสนับสนุน Ex. Enterprise architect create device and development program.

21 graphic designer Mean: ตำแหน่งที่รับผิดชอบในการสร้างภาพ, พิมพ์, Mock-ups สำหรับองค์กรของระบบส่วน หน้า ; ตามปกติทำงานภายใต้ บริษัท กำกับศิลป์ Ex. Ken is graphic designer, he designs a new image.

22 Accurate : ถูกต้อง, แม่นยำ ADJ : Your analysis of the situation is accurate. การวิเคราะห์สถานการณ์ของคุณมีความ ถูกต้อง

23 Maintenance : การทะนุบำรุง, การดูแลรักษา Noun : The maintenance of the computer costs a lot. การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์มีค่าใช้จ่าย มาก

24 Desperate : ซึ่งสิ้นหวัง, หมดหวัง Adj : Desperate men often do desperate things. ผู้ที่สิ้นหวังมักจะทำในสิ่งที่สิ้นหวัง

25 Feedback : สัญญาณป้อนกลับ, ข้อมูล ย้อนหลัง Noun : Please review the contents and feedback your comment. กรุณาตรวจสอบเนื้อหาและให้ข้อเสนอแนะที่ เหมาะสม

26 Remove : นำออกไป, โยกย้าย Verb : the iron can be removed by filtration. กรุณาตรวจสอบเนื้อหาและให้ข้อเสนอแนะที่ เหมาะสม

27 Server : เครื่องบริการ, ผู้รับใช้ Noun : I can't check my mail. The server is down. ฉันไม่สามารถตรวจสอบอีเมลของฉัน เซิร์ฟเวอร์ล่ม

28 Administrator : นักบริหาร, นักปกครอง Noun : You will receive a confirmation email after your account has been activated by an administrator. คุณจะได้รับอีเมล ยืนยันหลังจากที่บัญชีของคุณ ถูกเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบ

29 Analog device : ปัจจุบันคำนี้หมายถึงอุปกรณ์ซึ่ง ส่วนมากเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ สามารถใช้เป็นตัวแทนของค่าทาง กายภาพอื่นๆ ที่มีความต่อเนื้อง Noun : Your television is analog system. โทรโทรทัศน์ของคุณเป็นระบบอะนาล็อก

30 Compile : แปลให้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์, รวบรวม Verb : The data hasn't been compiled yet. ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการรวบรวมให้เสร็จ

31 Android : คือแพลตฟอร์มใหม่สำหรับ โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์พกพา ซึ่ง ประกอบด้วยระบบปฏิบัติการ ไลบรารี เฟรมเวิร์ค และซอฟต์แวร์อื่นๆ Noun : Your mobile phone is android system. โทรศัพท์ของของเป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

32 สมาชิก นาย บาเรียน พวงศิริ 56660044 นาย ภาณุพันธ์ วิชาจารย์ 56660074 นาย ณัฐวัฒน์ เวียงทอง 56660003


ดาวน์โหลด ppt Vocabulary. joystick อุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นคันโยก มีปุ่มบังคับที่ด้าม คันโยก เพื่อควบคุมตำแหน่งบนจอภาพ A joystick is an input divice consisting of a stick.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google