งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิเคราะห์ฐานข้อมูลของไทย ฐานข้อมูล Journal Link www.journallink.or.th โดย น. ส. สุกัญญา ประทุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิเคราะห์ฐานข้อมูลของไทย ฐานข้อมูล Journal Link www.journallink.or.th โดย น. ส. สุกัญญา ประทุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิเคราะห์ฐานข้อมูลของไทย ฐานข้อมูล Journal Link www.journallink.or.th โดย น. ส. สุกัญญา ประทุม

2

3 ความเป็นมา ฐานข้อมูล Journal link เกิดจากปรัชญา “ เศรษฐกิจพอเพียง ” ของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว นักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว. จัดทำโครงการขึ้น ร่วมมือของห้องสมุด สมาชิกระยะแรกมีห้องสมุดเข้าร่วมโครงการ 33 แห่ง ปัจจุบันปี 2552 จำนวน 219 แห่ง เริ่มต้น ในปี 2541 ภาระกิจที่ห้องสมุดที่เข้าร่วมโครงการร่วมมือกัน ทำคือ นำข้อมูลวารสารที่ห้องสมุดสมาชิกมี เข้า ในฐานข้อมูลกลางซึ่งเดิมนั้นอยู่ที่คณะ วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ 2547 ได้ส่งมอบให้สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นผู้ดูแล

4 ภาระกิจของห้องสมุดสมาชิก ภาระกิจที่ห้องสมุดที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมมือกันทำคือ นำข้อมูลวารสารที่ ห้องสมุดสมาชิกมี เข้าในฐานข้อมูลกลาง ซึ่งเดิมนั้นอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ 2547 ได้ส่ง มอบให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติเป็นผู้ดูแลฐานข้อมูลนี้ การลงรายการวารสารในฐานข้อมูลนั้น สมาชิกจะมีรูปแบบการลงรายการที่เป็น มาตรฐานอันเดียวกัน

5 ฐานข้อมูลมีสอง 2 ส่วน ส่วนของห้องสมุดสมาชิกสมาชิก สำหรับนำ ข้อมูลของวารสารที่ตนเองมีอยู่เข้าในฐานข้อมูล สามารถปรับปรุงข้อมูลของสมาชิกได้ ตลอดเวลา www.journallink.or.th/member ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป สืบค้นข้อมูล หาแหล่งข้อมูล ที่ตนต้องการ ชี้แหล่งข้อมูล www.journallink.or.th ก่อนเข้าใช้จะต้อง ลงทะเบียนเพื่อเก็บสถิติผู้เข้าใช้www.journallink.or.th

6

7 การสืบค้นข้อมูล มีเมนูในการค้นที่ใช้งานง่าย มี คำอธิบายการเข้าใช้อย่างละเอียด เมนูสำหรับการค้นหาข้อมูลได้แก่ ตามลำดับตัวอักษรของวารสาร ชื่อ วารสาร องค์กรหรือสถาบันและหัว เรื่อง เงื่อนไขการสืบค้นอื่น ๆ ได้แก่ จำนวน ชื่อวารสารให้แสดงต่อ 1 หน้า คำที่ ค้นหาอยู่ส่วนใดของคำ

8 การแสดงผลข้อมูล

9

10 จะมีฐานข้อมูลย่อย Acticle link

11 ฐานข้อมูล Article link เป็นฐานข้อมูลที่มีบทความฉบับเต็ม (Full text) วารสารภาษาต่างประเทศที่มีราคาสูงที่ พัฒนาขึ้นมาเพิ่มจาก ฐานข้อมูล journal link ที่ เพียงแต่ชี้แหล่ง แต่ Acticle link จะเจาะลึกเข้า ไปภายในตัวเล่มวารสารว่า มีบทความใดบ้าง อยู่ในวารสารชื่ออะไร ปีที่ ฉบับที่ จำนวนหน้า ของบทความที่ต้องการได้ ผู้ใช้ต้องการบทความสามารถสั่งสำเนาจาก ห้องสมุดที่ให้บริการโดยผ่านระบบ PIN ( บทความมีตั้งแต่ ปี 2545- ปัจจุบัน )

12

13

14 สรุป ฐานข้อมูล Journal link และ Article link เป็น ฐานข้อมูลของไทยชี้แหล่งข้อมูล และสามารถ สั่งสำเนาบทความ โดยส่งเป็น file ให้แก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และค่าบริการสำเนาราคาถูก เป็นความร่วมมือระหว่างห้องสมุดที่เป็นรูปธรรม


ดาวน์โหลด ppt วิเคราะห์ฐานข้อมูลของไทย ฐานข้อมูล Journal Link www.journallink.or.th โดย น. ส. สุกัญญา ประทุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google