งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์. ทบทวนคำศัพท์ใหม่ที่ เรียนทั้งหมด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์. ทบทวนคำศัพท์ใหม่ที่ เรียนทั้งหมด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์

2 ทบทวนคำศัพท์ใหม่ที่ เรียนทั้งหมด

3 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ จุดประสงค์ การเรียนรู้ เพื่อทบทวนความหมาย ของคำศัพท์ใหม่ที่ได้ เรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2/2551

4 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ presi den t arran ge audie nce tradit ion pheno meno n irresisti ble appeal rhythm

5 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Fill in each blank with the given words below. pheno meno n preside nt app ea l traditio n irresisti ble arrang e audien ce rhythm

6 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 1.New fashion from Abercrombie and Fitch was …………… to teenagers. irresi stibl e 2. El Nino is a …………….. caused by drought. pheno meno n

7 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 3. When you dance, listen to the ………… and step out. rhyth ms 4. He ………….. folk songs for the guitar. arrang es

8 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 5. There’s a ………… in our school that we have a special activity on Wai Kru Day. tradit ion 6. The …………… joining the concert need to show ticket. audien ce

9 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 7. Naree is a …………….. of Golf Club. presi dent 8. New fashion from Paris ………….. to young lady. appeal s

10 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ contro versy inhabit ant convin ce publish passio nate horrific dedicat e protest signific ant

11 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Fill in each blank with the given words below. contro versy inhabit ant convin ce publish passion ate horrific dedicat e protest signific ant

12 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 1.She is a …………. worker for she helps her boss every weekend. dedic ate 2. They set ………….. against the new policy. protest 3. A million ………………. of New York died because of drugs. inhabit ant

13 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 4. We had a ………. day because there was a flood. horrif ic 5. A …………….. interest in Harry Potter books made a famous. passion ate 6. Your project on animals has shown a …………….. Model of new cycle. signific ant

14 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 7. The teachers try to ………….. students to join a tuition program. convi nce 8. After a long ……………… the boss announce to change to a new system. contro versy 9. We ……………. our booklets as soon as the teacher returned us its draft. publish ed

15 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ consist accomp any compos e immigr ant decade

16 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Fill in each blank with the given words below. compo se decade consist accom pany immigra nt 1.Her brother ………….. sweet songs on Valentine’s Day. comp osed

17 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 2. Water …………. of Oxygen and Hydrogen. consi sts 3. People who moved from their native countries are called ………………. immigr ants. 4. It takes time for ………… to develop education standard. decade

18 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 5. Children who ……………… their parents to study in the US have the rights to go to school with free breakfast and lunch. accom panie d

19 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ trans cen d boun dary influe ntial locale explo re diver sity diffus e interga lactic

20 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Fill in each blank with the given words below. interga lactic locale transce nd diversit y influen tial bounda ry explore diff us e

21 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 1. It is obvious that varieties of …………. in languages used in ESL classroom are important for teachers. divers ity 2. Please tell me where the factory ………… is. locale

22 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 3. The teacher recommended the students to ………….. the frog’s life cycle before answering the questions. explo re 4. Food and garment can …………... the diversity of fashion. transce nd

23 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 5. If you want to keep a lot of money, control the …………… of payment. boun dary 6. Many hotels …………. traditional Thai food and dessert. diffuse

24 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 7. English is the most ……………. language in the world because the numbers of uses are seen on product instruction and direction. influe ntial 8. People try to survey ………………. area by launching satellites to space. interga lactic

25 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ plan et inter act ban plea sur e elem ent reso urc e consu mer produ cer shelt er decom poser

26 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Fill in each blank with the given words below. plan et inter act ban plea sur e elem ent reso urc e consu mer produ cer shelt er decom poser

27 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 1. The factories are ……………. where as we are …………….. produ cers 2. A …………… protects us from cold and rain. shelter 3. Animals, plants, and human are living …………... elemen ts consu mer s

28 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 4. Plants can be destroyed by animals. Plants are …………….. decom poser 5. There are nine ……….. in the solar system. planets 6. It’s a …………… time when the party starts. pleasur e

29 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 7. River and sea are food …………. for plants and animal. resour ces 8. Smoking cigarette is ……….. in school. banne d 9. Parents should have time to ………. with their kids. interac t

30 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ collide vehicle transpor t accredit ed prescrib e rescue defibrilla tor restore stimula nt parame dic

31 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Fill in each blank with the given words below. collide vehicle transpor t accredit ed prescrib e rescue defibrilla tor restore stimula nt parame dic

32 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 1. The students were …………. from the school bus crash by the police. rescu ed 2. You got a new position in the college. You are …………… by the college staff. accredi ted

33 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 3. The doctor is a person who can ………….. drugs for patient. prescri be 4. When we feel sleepy, we sometimes think of ………….. to help us, for example gums or fresh drink. stimula nt

34 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 5. Ambulance is a …………… used for taking injured people to hospital. vehicle 6. The doctors uses ……………… to check the heart. defibril lator

35 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 7. A …………… can treat people before they are taken to the hospital. param edic 8. The garage was broken by the wind last night, ………… it before another strong storm will appear. restore

36 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 9. One truck was ………….. Near the roadside. collide d 10. Rubber liquid was ……………. to Malaysia. transp orted


ดาวน์โหลด ppt ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์. ทบทวนคำศัพท์ใหม่ที่ เรียนทั้งหมด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google