งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Hebrews ฮีบรู 8 The New Covenant 1 Now the point in what we are saying is this: we have such a high priest, one who is seated at the right hand of the.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Hebrews ฮีบรู 8 The New Covenant 1 Now the point in what we are saying is this: we have such a high priest, one who is seated at the right hand of the."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Hebrews ฮีบรู 8 The New Covenant

3 1 Now the point in what we are saying is this: we have such a high priest, one who is seated at the right hand of the throne of the Majesty in heaven, 1 เรื่องที่เราพูดอยู่นื้มีข้อที่ สำคัญคือ เรามีมหา ปุโรหิตอย่างนี้ คือมหา ปุโรหิตผู้ประทับเบื้องขวา พระที่นั่งแห่งพระองค์ ผู้ ยิ่งใหญ่ในสวรรค์

4 2 a minister in the holy places, in the true tent that the Lord set up, not man. 2 เป็นผู้ปฏิบัติกิจในสถาน ศักดิ์สิทธิ์ และในเต็นท์ แท้ซึ่งพระเจ้าได้ทรงตั้งไว้ ไม่ใช่มนุษย์ตั้ง

5 3 For every high priest is appointed to offer gifts and sacrifices; thus it is necessary for this priest also to have something to offer. 3 เพราะว่าพระองค์ทรงตั้ง มหาปุโรหิตทุกคนขึ้น เพื่อให้ถวายของกำนัลและ เครื่องบูชา ด้วยเหตุนี้จึง จำเป็นที่มหาปุโรหิตผู้นี้ จะต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดถวาย ด้วย

6 4 Now if he were on earth, he would not be a priest at all, since there are priests who offer gifts according to the law. 4 ถ้าพระองค์ทรงอยู่ในโลก พระองค์ก็จะไม่ได้ทรงเป็น ปุโรหิต เพราะว่ามีปุโรหิต ที่ถวายของกำนัลตามพระ บัญญัติอยู่แล้ว

7 5 They serve a copy and shadow of the heavenly things. For when Moses was about to erect the tent, he was instructed by God, saying, “See that you make everything according to the pattern that was shown you on the mountain.”

8 5 ปุโรหิตเหล่านั้นปฏิบัติกิจ ในเต็นท์ ที่เป็นแต่แบบ และเงาแห่งศักดิ์สิทธิสถาน ดังโมเสสเมื่อท่านจะตั้ง เต็นท์นั้น พระเจ้าก็ได้ตรัส สั่งว่า จงระวังทำทุกสิ่ง ตามแบบที่เราแจ้งแก่เจ้า บนภูเขา

9 6 But as it is, Christ has obtained a ministry that is as much more excellent than the old as the covenant he mediates is better, since it is enacted on better promises.

10 6 แต่พระคริสต์ทรงปฏิบัติ พันธกิจอันประเสริฐกว่า ของปุโรหิตเหล่านั้น อย่างกับพันธสัญญาซึ่งพระ เจ้าทรงเป็นผู้กลางนั้น ก็ ประเสริฐกว่าพันธสัญญา เดิม เพราะว่าได้ทรง ตั้งขึ้นโดยพระสัญญา ทั้งหลายอันประเสริฐกว่า เก่า

11 Exodus อพยพ 19:5-8 5 Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession among all peoples, for all the earth is mine;

12 5 เหตุฉะนี้ถ้าเจ้าฟังเสียงเรา และรักษาพันธสัญญาของ เราไว้ เจ้าจะเป็น กรรมสิทธิ์ของเราที่เรา เลือกสรรจากท่ามกลาง ชน ชาติทั้งปวง เพราะ แผ่นดินทั้งสิ้นเป็นของเรา

13 6 and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words that you shall speak to the people of Israel.” 6 เจ้าทั้งหลายจะเป็น อาณาจักรปุโรหิต และ เป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับ เรา นี่เป็นถ้อยคำที่เจ้า ต้องบอกให้คนอิสราเอล ฟัง ”

14 7 So Moses came and called the elders of the people and set before them all these words that the LORD had commanded him. 7 โมเสสจึงเรียกประชุมพวก ผู้ใหญ่ของประชาชน แล้ว เล่าข้อความเหล่านี้ที่พระ เจ้าทรงบัญชาท่านให้ เขา ฟังทุกประการ

15 8 All the people answered together and said, “All that the LORD has spoken we will do.” And Moses reported the words of the people to the LORD. 8 ประชาชนก็ตอบพร้อมกัน ว่า “ สิ่งทั้งปวงที่พระเจ้า ตรัสนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลาย จะกระทำตาม ” โมเสสจึง นำถ้อยคำของประชาชนไป กราบทูลพระเจ้า

16 Philippians ฟีลิปปี 1:6 6 And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. 6 ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวก ท่านแล้ว จะทรงกระทำ ให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระ เยซูคริสต์

17 Romans โรม 8:29 29 For those whom he foreknew he also predestined to be conformed to the image of his Son, in order that he might be the firstborn among many brothers.

18 29 เพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่ พระองค์ได้ทรงทราบอยู่ แล้ว ผู้นั้นพระองค์ได้ทรง ตั้งไว้ให้เป็นตามลักษณะ พระฉาย แห่งพระบุตร ของพระองค์ เพื่อพระ บุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปี ท่ามกลางพวกพี่น้องเป็น อันมาก

19 2 Corinthians โครินธ์ 3:3-6 3 And you show that you are a letter from Christ delivered by us, written not with ink but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone but on tablets of human hearts.

20 3 ท่านปรากฏเป็นหนังสือ ของพระคริสต์ ซึ่งเราได้ เขียนไว้มิใช่ด้วยน้ำหมึก แต่ด้วยพระวิญญาณของ พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ และมิได้เขียนไว้ที่แผ่นศิลา แต่เขียนไว้ที่แผ่นดวงใจ มนุษย์

21 4 Such is the confidence that we have through Christ toward God. 4 เรามีความไว้ใจในพระเจ้า โดยพระคริสต์อย่างนั้น

22 5 Not that we are sufficient in ourselves to claim anything as coming from us, but our sufficiency is from God, 5 มิใช่เราจะคิดถือว่า สิ่ง หนึ่งสิ่งใดเกิดจาก ความสามารถของเราเอง แต่ว่าความสามารถของเรา มาจากพระเจ้า

23 6 who has made us competent to be ministers of a new covenant, not of the letter but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life.

24 6 ผู้ทรงโปรดประทานให้เรา สามารถที่จะเป็นพันธกร แห่งพันธสัญญาใหม่ อัน มิใช่ประมวลกฎแต่เป็นมา โดยพระวิญญาณ ด้วยว่า ประมวลกฎนั้นประหารให้ ตาย แต่ส่วนพระวิญญาณ ประทานชีวิต

25 Hebrews ฮีบรู 8:7 7 For if that first covenant had been faultless, there would have been no occasion to look for a second. 7 เพราะว่าถ้าพันธสัญญา เดิมนั้นไม่มีข้อบกพร่อง แล้ว ก็ไม่จำเป็นที่จะต้อง มีพันธสัญญาที่สองอีก

26 8 For he finds fault with them when he says:“Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will establish a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah,

27 8 ด้วยว่าพระเจ้าตรัสติเขาว่า “ องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า ดูเถิด วันหนึ่งข้างหน้าเรา จะทำพันธสัญญาใหม่กับ ชนชาติอิสราเอล และ ชาติยูดาห์

28 9 not like the covenant that I made with their fathers on the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. For they did not continue in my covenant, and so I showed no concern for them, declares the Lord.

29 9 เป็นพันธสัญญาที่ไม่ เหมือนกับพันธสัญญา ซึ่งเราได้กระทำกับบรรพ บุรุษของเขา ทั้งหลายใน เมื่อเราจูงมือเขา เพื่อพา เขาออกจากแผ่นดินอียิปต์ เขาเหล่านั้นไม่ได้มั่นอยู่ใน พันธสัญญาของเราอีก ต่อไปแล้ว เราจึงได้ละ เขาไว้ องค์พระผู้เป็นเจ้า ตรัสดังนี้แหละ

30 10 For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord: I will put my laws into their minds, and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people.

31 10 นี่คือพันธสัญญาซึ่งเราจะ กระทำกับชนชาติอิสราเอล ภายหลังสมัยนั้น องค์พระผู้ เป็นเจ้าตรัส เราจะบรรจุ พระธรรมของเราไว้ในจิตใจ ของเขา และเราจะจารึก พระธรรมบัญญัตินั้นไว้ที่ใน ดวงใจของเขา และเราจะ เป็นพระเจ้าของเขา และ เขาจะเป็นชนชาติของเรา

32 11 And they shall not teach, each one his neighbor and each one his brother, saying, ‘Know the Lord,’ for they shall all know me, from the least of them to the greatest.

33 11 และเขาจะไม่สอนเพื่อน บ้านและพี่น้องของตนแต่ ละคนว่า ' จงรู้จักองค์พระ ผู้เป็นเจ้า ' เพราะเขา ทุกคน จะรู้จักเรา ตั้งแต่คนต่ำต้อย ที่สุดจนถึงคนใหญ่โตที่สุด

34 12 For I will be merciful toward their iniquities, and I will remember their sins no more.” 12 เพราะเราจะกรุณาต่อการ อธรรมของเขา และจะไม่ จดจำบาปของเขาไว้เลย ”

35 13 In speaking of a new covenant, he makes the first one obsolete. And what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. 13 เมื่อพระองค์ตรัสถึง พันธสัญญาใหม่ พระองค์ทรงถือว่าพันธ สัญญาเดิมนั้นพ้นสมัยไป แล้ว สิ่งที่พ้นสมัยและเก่า ไปแล้วนั้นก็จะเสื่อมสูญไป


ดาวน์โหลด ppt Hebrews ฮีบรู 8 The New Covenant 1 Now the point in what we are saying is this: we have such a high priest, one who is seated at the right hand of the.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google