งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างสื่อการสอนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การ สร้างงานนำเสนอและ การจัดการข้อความ ในการพัฒนาการเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างสื่อการสอนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การ สร้างงานนำเสนอและ การจัดการข้อความ ในการพัฒนาการเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชีพชั้นปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างสื่อการสอนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การ สร้างงานนำเสนอและ การจัดการข้อความ ในการพัฒนาการเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชีพชั้นปีที่ 2/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 นางสาวพรธนา ช่วยตั้ง วิจัยในชั้นเรียน โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา สงขลา

2 ปัญหาการวิจัย นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา ปี การศึกษา 2554 นั้นได้ให้มีการเรียนการสอนใน รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ในภาคเรียน ที่ 2 นี้ จากผลการทดสอบย่อยครั้งที่ 1 และการ นำเสนองานที่ผ่านมาในรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อ งานอาชีพ พบว่า นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ที่ กำหนด และทำการทดสอบไม่ผ่าน วัตถุประ สงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ โดยการสร้างสื่อการเรียนการสอน

3 ผลจากการสร้างสื่อการสอน คอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างงาน นำเสนอและการจัดการข้อความ ใน การพัฒนาการเรียนรู้รายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ของ นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชีพชั้นปี ที่ 2/5 นี้มีผลการเรียน ดังนี้ ตารางสรุปความสำคัญ

4 ลำดับที่ คะแนนระหว่างเรียนคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ 50 ครั้งที่ 1 10 ครั้งที่ 2 10 ครั้งที่ 3 20 ครั้งที่ 4 10 15712630 23613628 36613631 46613631 56612632 67612631 75612629 86812632 95613630 105712630 116.5612630.5 124714631 1346 730 1456 631 156712631 163612627 173712729 186615633 196612731 203613628 215612528 226614632 233613628

5 สรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่องานอาชีพ ของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 / 5 จาก การใช้สื่อการสอน อยู่ในระดับดี

6 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ในระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 / 5 จำนวน 23 คน ให้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผู้เรียน เพราะสื่อ ประสมที่จัดไว้ในระบบเป็นการแปรเปลี่ยนกิจกรรม และช่วยรักษาระดับความสนใจในการเรียนของ นักเรียนตลอดเวลา ช่วยให้นักเรียนรู้จุดมุ่งหมายของการเรียน ชัดเจน ตลอดจนรู้วิธีการที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายนั้น เป็นการเพิ่มพูนแรงจูงใจในการเรียนและความ สนใจของนักเรียนให้มากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การสร้างสื่อการสอนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การ สร้างงานนำเสนอและ การจัดการข้อความ ในการพัฒนาการเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google