งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับเปลี่ยนลูกจ้าง ชั่วคราวเข้าสู่การเป็น พนักงานกระทรวง สาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับเปลี่ยนลูกจ้าง ชั่วคราวเข้าสู่การเป็น พนักงานกระทรวง สาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับเปลี่ยนลูกจ้าง ชั่วคราวเข้าสู่การเป็น พนักงานกระทรวง สาธารณสุข

2 ขั้นตอนการดำเนินการ ☺ แจ้งคณะกรรมการบริหาร+ใบที่จะได้รับเงินเดือน 9 ก.ค. 56 ☺ ประชุมชี้แจงลูกจ้างชั่วคราว+แจกหนังสือแสดงเจตนา ขอเข้ารับการประเมิน+ใบที่จะได้รับเงินเดือน ก.ค. 56 ☺ หัวหน้าประเมินองค์ประกอบ+ส่งใบJD +ใบแสดงเจตนา ของแต่ละบุคคลให้กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 2-17 ก.ค. 56

3 ขั้นตอนการดำเนินการ ☺ ส่งใบแสดงเจตนา 19 ก.ค. 56
☺ ส่งใบแสดงเจตนา ก.ค. 56 ☺ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ก.ค. 56 ☺ สอบสัมภาษณ์ กค.-6 ส.ค. 56 ☺ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ส.ค. 56 ☺ ทำสัญญาจ้าง ส.ค. 56 ☺ สรุปส่งกระทรวงสาธารณสุข ส.ค. 56

4 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ประเมินตามแบบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(ผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดหรือเหนือขึ้นไป 1 ระดับ เช่น หัวหน้างาน/ฝ่าย/กลุ่มงาน/ศูนย์) - ผู้บังคับบัญชาประเมินฯ องค์ประกอบที่ 1 กับองค์ประกอบที่ จำนวน 50 คะแนน - สอบสัมภาษณ์ คะแนน ต้องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

5

6

7

8 ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์
ค่าจ้าง ให้ดูเอกสารหน้า 25 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค ธ.ค.56 เอกสารหน้า เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม เป็นต้นไป กรณีปรับค่าจ้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อทุกประสบการณ์ 2 ปี แต่ สูงสุดไม่เกิน 5 ช่วง (10 ปี) เศษของปี เดือน วัน ตัดทิ้ง นับปีเต็ม ดังนี้ ค่าประสบการณ์ 2 ปี % - ค่าประสบการณ์ 4 ปี % - ค่าประสบการณ์ 6 ปี % - ค่าประสบการณ์ 8 ปี % - ค่าประสบการณ์ 10 ปี 25% 8

9 ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์
กรณีที่มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งจากเดิมถ้าเป็นกลุ่มเดียวกันนับ ระยะเวลาต่อเนื่อง แต่ถ้าเป็นคนละกลุ่มกันนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ปรับเปลี่ยนตำแหน่ง เช่น - เดิมตำแหน่ง เสมียนหอ ปรับเป็นพนักงานช่วยเหลือคนไข้ นับอายุงานต่อเนื่อง - เดิมตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ไปสอบเป็น เจ้าพนักงานธุรการ เริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เป็น เจ้าพนักงานธุรการ - เดิมตำแหน่ง พยาบาลเทคนิค ได้ใบประกอบวิชาชีพ นับระยะเวลาตั้งแต่ปรับเปลี่ยนเป็น พยาบาลวิชาชีพ 9

10 สิทธิประโยชน์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขอาจได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้
1. สิทธิเกี่ยวกับการลาประเภทต่าง ๆ 2. สิทธิในการได้รับค่าจ้างระหว่างลา 3. สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน 4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 5. ค่าเบี้ยประชุม 6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 7. สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 8. สิทธิอื่น ๆ ที่ กพส.กำหนด 10

11 สิทธิเกี่ยวกับการลาประเภทต่าง ๆ
การลาป่วย ปีละไม่เกิน 45 วันทำการ การลาคลอดบุตร 90 วัน ได้รับค่าจ้าง 45 วัน รับปกส. 45 วัน ลาป่วยไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 15 วันทำการ ลากิจส่วนตัว ปีละไม่เกิน 15 วัน ปีแรก 6 วันทำการ ลาพักผ่อน ทำงานครบ 6 เดือน ปีละไม่เกิน 10 วันทำการ ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ได้รับค่าจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 4 ปี มีสิทธิลาได้ 1 ครั้ง ไม่เกิน 120 วัน การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล ลาได้ตามระยะเวลาที่ทางราชการทหารกำหนด เมื่อพ้นระยะเวลาต้องกลับมารายงานตัวภายใน 7 วัน การลาไปศึกษาฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือดูงานในประเทศ จ้างงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 11

12 - ตำแหน่งที่ปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานกระทรวง
- ตำแหน่งที่ปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานกระทรวง สาธารณสุข ให้ดูในตารางการปรับเปลี่ยน - ตำแหน่งที่คิดเงินอัตราใหม่ให้แล้ว หากมี รายการใดผิดพลาดขอให้ทุกหน่วยงานรวบรวม ส่งที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลภายในวันที่ 15 ก.ค. 56 เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป 12


ดาวน์โหลด ppt การปรับเปลี่ยนลูกจ้าง ชั่วคราวเข้าสู่การเป็น พนักงานกระทรวง สาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google