งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างเมนูเข้าสู่บทความ. เป็นการสร้างเมนูเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่บทความที่ สร้างไว้ภายในเว็บไซต์ ซึ่งสามารถสร้างเมนูได้ ดังนี้ – การสร้างเมนูเข้าสู่บทความที่ถูกพักการใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างเมนูเข้าสู่บทความ. เป็นการสร้างเมนูเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่บทความที่ สร้างไว้ภายในเว็บไซต์ ซึ่งสามารถสร้างเมนูได้ ดังนี้ – การสร้างเมนูเข้าสู่บทความที่ถูกพักการใช้งาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างเมนูเข้าสู่บทความ

2 เป็นการสร้างเมนูเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่บทความที่ สร้างไว้ภายในเว็บไซต์ ซึ่งสามารถสร้างเมนูได้ ดังนี้ – การสร้างเมนูเข้าสู่บทความที่ถูกพักการใช้งาน (Archived Article) – การสร้างเมนูเข้าสู่บทความในเรื่องที่ต้องการนั้น โดยตรง (Single Article) – สร้างเมนูแสดงรายการบทความทั้งหมดที่อยู่ใน หมวดหมู่ (List All Categories)

3 การสร้างเมนูเข้าสู่บทความที่ถูกพักการใช้ งาน (Archived Article)

4 1. การสร้างเมนูเข้าสู่บทความที่ถูกพักการใช้งาน (Archived Article) เลือก Content >Article Manager

5 1 2

6 แทรกเมนูคลังบทความเข้าสู่เมนู หลัก ไปที่ Menus> Main Menu> Add New Menu Item

7 กำหนด Menu Item Type เป็น Archived Article

8 ตั้งชื่อ Menu Title เป็น คลังบทความ

9 แสดง Link คลังบทความที่แทรก ขึ้นมาใหม่ ไปที่ Menus>Main Menu

10 เข้าในส่วนของหน้าจอผู้ใช้จะพบ เมนู คลังบทความปรากฏอยู่ดังภาพ

11 การสร้างเมนูเข้าสู่บทความในเรื่องที่ต้องการนั้น โดยตรง (Single Article)

12 เป็นเมนูเข้าสูบทความที่สำคัญโดยตรง เช่นเมนู เกี่ยวกับเรา แผนที่ ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับเรา http://www.mcgroupnet.com/about/overview

13 1. เริ่มต้นสร้างบทความ เกี่ยวกับเรา ไปที่ เมนู Content >Add New Article

14 2. ระบุรายละเอียดบทความ เกี่ยวกับ เรา 1 2 3

15 3. ปรากฏบทความเกี่ยวกับเราใน กลุ่ม บทความ

16 4. ทำเมนูเพื่อ link ไปยังบทความ เกี่ยวกับเรา ไปที่ Menus>Main Menu> Add New Menu Item

17 3. กำหนดรายละเอียดของเมนู คลิกปุ่ม Select >Single Article

18 4. Select Article เลือกบทความชื่อว่า เกี่ยวกับเรา

19 5. เมื่อบันทึกเรียบร้อย ให้เข้าสู่หน้าจอ ผู้ใช้ จะมี link เกี่ยวกับเราที่จัดทำขึ้น

20 สร้างเมนูแสดงรายการบทความ ทั้งหมดที่อยู่ในหมวดหมู่ (List All Categories)

21 เป็นเมนูเข้าสู่หมวดหมู่บทความ เพื่อแสดง รายการของบทความทั้งหมดที่อยู่ในหมวดหมู่

22 1. คลิก Menus>Main Menu>Add Menu Item

23 กำหนดรายละเอียดของเมนูดังภาพ


ดาวน์โหลด ppt การสร้างเมนูเข้าสู่บทความ. เป็นการสร้างเมนูเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่บทความที่ สร้างไว้ภายในเว็บไซต์ ซึ่งสามารถสร้างเมนูได้ ดังนี้ – การสร้างเมนูเข้าสู่บทความที่ถูกพักการใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google