งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าในวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 กลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าในวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 กลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าในวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 กลุ่ม A11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู    นางสาวสุกัญญา เย็นยิ้ม   วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู สังกัดสำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

2 ปัญหาการวิจัย นักเรียนขาดความรู้ ความเข้าใจ ในวิชาบัญชีเบื้องต้น 1
นักเรียนขาดความรู้ ความเข้าใจ ในวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้าทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ไม่สามารถจำแนกได้ว่าอะไรเป็นสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ ไม่สามารถทำแบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า ได้

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน วิชาบัญชีเบื้องต้น 1 โดยการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้า ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ( ปวช.1 ) กลุ่ม A11 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู จำนวน 10 คน

4 ตารางสรุปที่สำคัญ ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้า ชุด ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 จำนวน 10 คน ชุดฝึกปฏิบัติ ชุดที่ คะแนนระหว่างเรียน ร้อยละ คะแนนหลังเรียน ประสิทธิภาพ E1/E2 1 90 90/90 2 80 95 80/95 3 100 95/100 4 85 85/90 5 85/100 เฉลี่ยรวม 87 87/95

5 ตารางที่ 2 แสดงผลคะแนนการทำชุดฝึกปฏิบัติ วิชาบัญชีเบื้องต้น 1 จากกลุ่มทดลองจำนวน 10 คน
รายการ คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ คะแนนจากการทำแบบฝึกปฏิบัติ (60) 460 51 85 คะแนนจากการทำแบบทดสอบ (10) 87 9.67 96.70 ตารางที่ 3 แสดงผลคะแนนการทดสอบก่อน - หลังเรียน รายการ คะแนน (100) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 คะแนน-ก่อนเรียน 63.5 6.5 7.5 5.5 คะแนน-หลังเรียน 83.5 8.5

6 ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน – หลังเรียนโดยชุดฝึกปฏิบัติ
รายการ คะแนนรวม ค่าเฉลี่ย (x) t Prob. คะแนนก่อนเรียน (10) 63.5 6.35 6.508 0.001 คะแนนหลังเรียน (10) 83.5 8.35

7 สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้า จำนวน 5 ชุด ที่สร้างขึ้น ทุกชุดมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ เฉลี่ยได้ 87/95 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายหลังสอนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ คิดเป็นร้อยละ สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนสอน มีค่าเท่ากับ คิดเป็นร้อยละ 63.5

8 ตัวอย่างแบบฝึกปฏิบัติ
พ.ศ. รายการค้า สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ เดือน วันที่ เพิ่ม ลด มี. ค. 1 นายยอดชายนำเงินสดมาลงทุน 50,000 บาท 3 ซื้ออุปกรณ์ต่างๆใช้ในกิจการเป็นเงินเชื่อ 25,000บาท 5 รับรายได้ค่าติดตั้งเป็นเงินสด 21,000บาท 10 กู้เงินจากเครดิตฟองซิแอร์ 15,000 บาท 13 ให้บริการติดตั้งแต่ยังไม่ได้รับเงิน 45,000 บาท 15 จ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 500 บาท 21 รับชำระหนี้จากลูกหนี้ 5,000 บาท 26 รับเงินสดเป็นค่าติดตั้ง 20,000 บาท 28 รับชำระหนี้เงินกู้ 10,000 บาท 30 เจ้าของกิจการถอนเงินสดใช้ส่วนตัว 3,000 บาท 31 จ่ายเงินเดือน 15,000 บาท

9 ประเมินการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ
ประสิทธิภาพของสื่อ การเตรียมตัว เวลาที่ใช้ชุดฝึกฯสอน บรรลุ วัตถุประสงค์ ปฏิกิริยาจากผู้เรียน คำถามกระตุ้นให้ ผู้เรียนได้ใช้ความคิด เอกสารประกอบ

10 THE END ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าในวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 กลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google