งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสง ค์ อภิปรายชี้นำไปสู่การทำแผน กลยุทธ์จังหวัดใสสะอาด หัวข้อที่ ชี้นำ 1. สิ่งที่จังหวัดต้องจัดทำ เพื่อ นำไปสู่จังหวัด ใสสะอาด เช่น มีแผนกลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสง ค์ อภิปรายชี้นำไปสู่การทำแผน กลยุทธ์จังหวัดใสสะอาด หัวข้อที่ ชี้นำ 1. สิ่งที่จังหวัดต้องจัดทำ เพื่อ นำไปสู่จังหวัด ใสสะอาด เช่น มีแผนกลยุทธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุประสง ค์ อภิปรายชี้นำไปสู่การทำแผน กลยุทธ์จังหวัดใสสะอาด หัวข้อที่ ชี้นำ 1. สิ่งที่จังหวัดต้องจัดทำ เพื่อ นำไปสู่จังหวัด ใสสะอาด เช่น มีแผนกลยุทธ์ ศูนย์ประสานฯลฯ 2. ราชการ ( จังหวัด ) ใสสะอาด มาจากอะไร ? เพื่ออะไร ? 3. ราชการใสสะอาดเป็น Outcome แต่ต้องมี กิจกรรม วิธีการด้านใดบ้าง จึงจะใสสะอาด ( ต้องมีหลายด้าน ) 4. ข้อเสนอเพื่อทีมงานจังหวัด จัดทำจังหวัด ใสสะอาด

2 Outputs ของทีมงาน “ จังหวัดใสสะอาด ” ร่างแผนกลยุทธ์ จังหวัดใสสะอาด พ. ศ..... ( ควร 4 ปี ) ศูนย์ประสานงาน จังหวัดใสสะอาด คณะกรรมการ กำกับ งานจังหวัดใส สะอาด

3 ราชการใสสะอาดเป็นผลลัพธ์มาจาก ผลวิจัยเกี่ยวกับคอรัปชั่นสู่มาตรการทาง ปฏิบัติ ราชการใสสะอาด ราชการ โปร่งใส (Transpare ncy) ราชการสะอาด ( ปราศจากคอรัปชั่น ) เป็นมติ ครม. ที่ทุกกรมทำมาแล้วและเริ่มขยาย มาที่หลายจังหวัดแล้ว สอดรับกับ พ. ร. ฎ. หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) พ. ศ. 2546 และวาระ แห่งชาติ (Clean) ( เน้นเสริมสร้าง ป้องกัน ) คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด : ต้อง มีผลงานของศูนย์ & แผน

4 จังหวัดใสสะอาดเป็นผลลัพธ์ ต้องมีวิธีการเสริมสร้าง / พัฒนาที่เหมาะกับจังหวัดของตน จิตใจ ใสสะอาด บริหาร ใสสะอาด จังหวัดจะมีวิธีการ เสริมสร้าง กระบวนทัศน์ ค่านิยม สร้างสรรค์ ทัศนคติ จริยธรรม มาตรฐาน คุณธรรม วินัย จังหวัดจะพัฒนา / ให้มี วิธีการบริหาร ระบบเปิด / มีส่วนร่วม เชิดชูผู้มีความดีงามต่อ จังหวัด วิธีการ กิจกรรม ผลลัพธ์

5 ประเด็นทาง ยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ หรือ กิจกรรมที่ กำหนด โครงการ / เป้าหมาย KPIs ปี ดำเนินการ แผนกลยุทธ์จังหวัดใสสะอาดต้องกำหนด โครงการและกิจกรรมที่ สอดคล้องกับความเป็นจริงของจังหวัด แต่ยึดมติ ครม. นโยบายร่วมกัน เชื่อมโยง วิสัยทัศน์ จังหวัด การค้า ชายแดน ท่องเที่ยว สภาพ ปัญหา คอรัปชั่นที่ ต้อง แก้ไข เน้น เสริมสร้าง / ป้องกัน / ขจัด มติ ครม./ ก. พ. และ อื่นๆ 1. การเสริมสร้างจิตใจใส สะอาด การสร้าง จิตสำนึก (Public Awareness ฯลฯ ) การเสริมสร้างค่านิยม กระบวนทัศน์ จริยธรรม วินัย 2. การพัฒนา / จัด ให้มีระบบและวิธีการ บริหารที่ใสสะอาด ( โปร่งใส ประสิทธิภาพ ) ระบบเปิด Accountability อื่นๆ 3. อื่นๆ เช่น สภาวะ แวดล้อม โครงการพัฒนา การใช้ Performance Agreement แก่ผู้ บริหารจังหวัด ทุก หน่วยงาน โดย สำนักงาน จังหวัดเป็น แกนกลาง 2549


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสง ค์ อภิปรายชี้นำไปสู่การทำแผน กลยุทธ์จังหวัดใสสะอาด หัวข้อที่ ชี้นำ 1. สิ่งที่จังหวัดต้องจัดทำ เพื่อ นำไปสู่จังหวัด ใสสะอาด เช่น มีแผนกลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google