งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้สื่อการสอน “วงจรบัญชี”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้สื่อการสอน “วงจรบัญชี”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้สื่อการสอน “วงจรบัญชี”
การใช้สื่อการสอน “วงจรบัญชี” ประกอบการเรียนการสอนกระตุ้นให้นักศึกษา สนใจเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1

2 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการใช้สื่อการสอน “วงจรบัญชี” ประกอบการเรียนการสอนกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้สื่อการสอน “วงจรบัญชี” ประกอบการเรียนการสอนกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น การใช้สื่อการสอน “วงจรบัญชี” ประกอบการเรียนการสอนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ตัวแปรตาม กระตุ้นให้นักศึกษาสนใจเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 พบว่า นักศึกษามีความสนใจในการเรียนรู้, กระตือรือร้นร่วมกิจกรรม, ทำให้เข้าใจในเนื้อหาบทเรียนจึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้น

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จำนวน 20 คน โดยแบ่งเป็น ชาย 5 คน และหญิง 15 คน

5 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล รายงานคะแนนสอบก่อนใช้และหลังใช้สื่อการสอน “วงจรบัญชี” แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้สื่อการสอน “วงจรบัญชี”

6 สรุปผลการวิจัย พบว่า คะแนนจากการทดสอบครั้งที่ 1 ได้ผลรวมร้อยละ และครั้งที่ 2 ได้ผลรวมร้อยละ พบว่าค่าร้อยละที่เพิ่มมากขึ้น แสดงว่านักศึกษาสนใจเรียนเพิ่มมากขึ้นจากการใช้สื่อการสอน “วงจรบัญชี” ทำให้เข้าใจในเนื้อหาบทเรียนจึงสามารถทำคะแนนสอบได้เพิ่มขึ้น นักศึกษาทุกคนเห็นด้วยเกี่ยวกับความน่าสนใจในการใช้สื่อการสอน “วงจรบัญชี” ที่ใช้ในการเรียนการสอน, รูปแบบของสื่อการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาในบทเรียน, นักศึกษาสนุกกับการเรียนโดยใช้การใช้สื่อการสอนมาประกอบการเรียนในบทเรียน

7 ผลกระทบที่เกิดขึ้น ในการนำสื่อการสอน “วงจรบัญชี” มาประกอบการเรียนการสอน อาจต้องเพิ่มรูปภาพประกอบและเสียงประกอบเพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าใจ และสนใจเพิ่มมากขึ้น

8 ข้อเสนอแนะการวิจัย 1. กลุ่มเป้าหมายอาจจะเพิ่มจำนวนให้มากขึ้น และขยายระยะเวลาในการวิจัยให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ข้อมูลในด้านอื่น ๆ ด้วย 2. นอกจากเปรียบเทียบคะแนนทดสอบท้ายบทเรียนแล้วอาจจะดูจากคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาคเปรียบเทียบกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมาย


ดาวน์โหลด ppt การใช้สื่อการสอน “วงจรบัญชี”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google