งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค32213 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค32213 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค32213 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
ต้นไม้ค้นหาทวิภาค ค32213 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 ต้นไม้ทวิภาค ต้นไม้ทวีภาค (binary tree) คือ ต้นไม้ที่มี ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ต้นไม้ว่าง (empty tree) 2. ต้นไม้ที่ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 2.1 ราก 2.2 ต้นไม้ย่อยทางซ้าย (left subtree) ของราก 2.3 ต้นไม้ย่อยทางขวา (right subtree) ของราก โดยต้นไม้ย่อยทางซ้ายและขวาต้องเป็นต้นไม้ทวิภาค

3 ต้นไม้ค้นหาทวิภาค ใช้ในการเรียงข้อมูลเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการ ค้นหา
ต้นไม้ค้นหาทวิภาคที่มีจำนวนข้อมูล n จะใช้เวลาใน การค้นหา log2 n เช่น มีจำนวนข้อมูล 32 จะใช้เวลาการค้นหามาก ที่สุด log232 = 5 ครั้ง เช่น มีจำนวนข้อมูล 32 จะใช้เวลาการค้นหามาก ที่สุด log264= 6 ครั้ง

4 นิยามต้นไม้ค้นหาทวิภาค
ต้นไม้ค้นหาทวิภาค (binary search tree) คือ ต้นไม้ทวิภาคที่มีสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. ทุกโหนดสามารถเปรียบเทียบค่ามากน้อยได้ 2. ข้อมูลของโหนดใดๆ จะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ โหนดที่อยู่ทางซ้าย และ มีค่าน้อยกว่าโหนดที่อยู่ ทางด้านขวา

5 การสร้างต้นไม้ค้นหาทวิภาค
ต้นไม้ที่จะเกิดขึ้นขึ้นอยู่กับ ลำดับของข้อมูลที่เข้ามา วิธีการสร้างจะสร้างขึ้นตามนิยามของต้นไม้ค้นหา ทวิภาค

6 วิธีการสร้างต้นไม้ค้นหาทวิภาค
อ่านข้อมูลทีละค่าจนหมดข้อมูล ถ้าเป็นต้นไม้ว่างให้ข้อมูลนั้นเป็นโหนด แต่ถ้าไม่ว่าง ถ้า ข้อมูลนั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับราก ให้ใส่ข้อมูล ทางซ้ายแบบต้นไม้ค้นหาทวิภาค แต่ถ้า ข้อมูลนั้นมากกว่ารากให้ใส่ข้อมูลไปทางขวา แบบต้นไม้ค้นหาทวิภาค

7 ตัวอย่างการสร้างต้นไม้ค้นหาทวิภาค
4 3 7 5 1 8 5 6

8 ตัวอย่างการสร้างต้นไม้ค้นหาทวิภาค
3 1 8 6 5 7 4 5


ดาวน์โหลด ppt ค32213 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google