งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ephesians เอเฟซัส 3 That Christ May Dwell In Your Heart ที่พระเยซูคริสต์อาจพำนัก อยู่ในหัวใจของคุณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ephesians เอเฟซัส 3 That Christ May Dwell In Your Heart ที่พระเยซูคริสต์อาจพำนัก อยู่ในหัวใจของคุณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Ephesians เอเฟซัส 3 That Christ May Dwell In Your Heart ที่พระเยซูคริสต์อาจพำนัก อยู่ในหัวใจของคุณ

3 1 For this reason I, Paul, a prisoner for Christ Jesus on behalf of you Gentiles— 1 เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าเปาโล ผู้ที่ถูกจำจองเพราะเห็นแก่พระ เยซูคริสต์เพื่อท่านซึ่งเป็นคน ต่างชาติ

4 2 assuming that you have heard of the stewardship of God's grace that was given to me for you, 2 ถ้าแม้ท่านทั้งหลายได้ยินถึง พระคุณของพระเจ้าอันเป็น พันธกิจ ซึ่งทรงโปรด ประทานแก่ข้าพเจ้า เพื่อ ท่านทั้งหลายแล้ว

5 3 how the mystery was made known to me by revelation, as I have written briefly. 3 และรู้ว่าพระองค์ได้ทรง สำแดงให้ข้าพเจ้ารู้ข้อล้ำลึก ตามที่ข้าพเจ้าได้เขียนไว้แล้ว อย่างย่อๆ

6 4 When you read this, you can perceive my insight into the mystery of Christ, 4 และโดยคำเหล่านั้น เมื่อ ท่านอ่านแล้ว ท่านก็รู้ถึง ความเข้าใจของข้าพเจ้าใน เรื่องความล้ำลึกของพระคริสต์

7 5 which was not made known to the sons of men in other generations as it has now been revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit. 5 ซึ่งในสมัยก่อนพระองค์ไม่ได้ ทรงโปรดสำแดงแก่มนุษย์ เหมือนอย่างบัดนี้ ซึ่งทรง โปรดเผยแก่พวกอัครทูตผู้ บริสุทธิ์และพวกผู้เผยพระ วจนะโดยพระวิญญาณ

8 6 This mystery is that the Gentiles are fellow heirs, members of the same body, and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. 6 นี่คือคนต่างชาติได้เป็นผู้รับ มรดกร่วมกัน และเป็นอวัยวะ ของกายอันเดียวกัน และมี ส่วนได้รับคำสัญญาในพระเยซู คริสต์โดยข่าวประเสริฐนั้น

9 7 Of this gospel I was made a minister according to the gift of God's grace, which was given me by the working of his power. 7 ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้ เป็นพันธกรแห่งข่าวประเสริฐ ตามพระคุณซึ่งเป็นของ ประทานจากพระเจ้า ซึ่งทรง โปรดประทานแก่ข้าพเจ้าโดย ฤทธิ์เดชของพระองค์

10 8 To me, though I am the very least of all the saints, this grace was given, to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ, 8 ทรงโปรดประทานพระคุณนี้ แก่ข้าพเจ้า ผู้เป็นคน เล็กน้อยกว่าคนเล็กน้อยที่สุด ในพวกธรรมิกชนทั้งหมด ทรงให้ข้าพเจ้าประกาศแก่คน ต่างชาติ ถึงความไพบูลย์ ของพระคริสต์อันหาที่สุดมิได้

11 9 and to bring to light for everyone what is the plan of the mystery hidden for ages in God who created all things, 9 และทำให้คนทั้งปวงเห็น แผนงานแห่งความล้ำลึก ซึ่ง ตั้งแต่แรกสร้างโลกทรงปิดบัง ไว้ที่พระเจ้าผู้ทรงสร้างสารพัด ทั้งปวง

12 10 so that through the church the manifold wisdom of God might now be made known to the rulers and authorities in the heavenly places. 10 ประสงค์จะให้เทพผู้ปกครอง และศักดิเทพในสวรรคสถาน รู้จักปัญญาอันซับซ้อนของ พระเจ้าทางคริสตจักร ณ บัดนี้

13 11 This was according to the eternal purpose that he has realized in Christ Jesus our Lord, 11 ทั้งนี้ก็เป็นไปตามพระ ประสงค์นิรันดร์ของพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำให้ สำเร็จแล้วในพระเยซูคริสต เจ้าของเรา

14 12 in whom we have boldness and access with confidence through our faith in him. 12 ในพระองค์นั้นเราจึงมีใจกล้า และมีโอกาสที่จะเข้าไปให้ถึง พระองค์ ด้วยความไว้ใจ เพราะความเชื่อในพระองค์ เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอร้อง ท่านว่า

15 Hebrews ฮีบรู 4:16 Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. 16 ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลาย จงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่ง แห่งพระคุณ เพื่อเราจะได้รับ พระเมตตา และจะได้รับ พระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ ต้องการ

16 13 So I ask you not to lose heart over what I am suffering for you, which is your glory. 13 อย่าท้อถอยเพราะความ ยากลำบากของข้าพเจ้า เพราะเห็นแก่ท่านซึ่งเป็น ศักดิ์ศรีของท่านเอง

17 Isaiah อิสยาห์ 9:2 The people who walked in darkness have seen a great light; those who dwelt in a land of deep darkness, on them has light shined. 2 ชนชาติที่ดำเนินในความมืด จะได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่ บรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดิน แห่งเงา มัจจุราช สว่างจะ ได้ ส่องมาบนเขา

18 Romans โรม 3:23 for all have sinned and fall short of the glory of God, 23 เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระ เจ้า

19 Jeremiah เยเรมีย์ 17:9-10 9 The heart is deceitful above all things, and desperately sick; who can understand it? 9 จิตใจก็เป็นตัวล่อลวง เหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมด มัน เสื่อมทรามอย่างร้ายทีเดียว ผู้ใดจะรู้จักใจนั้นเล่า

20 10 “I the LORD search the heart and test the mind,to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds.” 10 “ เราคือพระเจ้าตรวจค้นดูจิต และทดลองดูใจ เพื่อให้แก่ ทุกคนตามพฤติการณ์ของเขา ตามผลแห่งการกระทำของ เขา ”

21 Isaiah อิสยาห์ 1:18 “Come now, let us reason together, says the LORD: though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow; though they are red like crimson, they shall become like wool.

22 18 พระเจ้าตรัสว่า “ มาเถิด ให้ เราสู้ความกัน ถึงบาปของ เจ้าเหมือนสีแดงเข้ม ก็จะขาวอย่างหิมะ ถึงมันจะ แดงอย่างผ้าแดง ก็จะ กลายเป็นอย่างขนแกะ

23 Romans โรม 10:9 if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปาก ของท่านว่า พระเยซูทรงเป็น องค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อ ในจิตใจว่า พระเจ้าได้ทรง ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจาก ความตาย ท่านจะรอด

24 14 For this reason I bow my knees before the Father, 14 เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึง คุกเข่าต่อพระบิดา

25 15 from whom every family in heaven and on earth is named, 15 ( คำว่า บิดา ของทุกตระกูล ทุกชาติ ในสวรรค์ก็ดี ที่ แผ่นดินโลกนี้ก็ดีมาจากคำว่า พระบิดา )

26 16 that according to the riches of his glory he may grant you to be strengthened with power through his Spirit in your inner being, 16 ขอให้พระองค์ทรงโปรด ประทานกำลังเรี่ยวแรงมาก ฝ่ายจิตใจแก่ท่าน โดยเดช พระวิญญาณของพระองค์ตาม ความไพบูลย์แห่งพระสิริของ พระองค์

27 17 so that Christ may dwell in your hearts through faith—that you, being rooted and grounded in love, 17 เพื่อพระคริสต์จะทรงสถิตใน ใจของท่านทางความเชื่อ เพื่อว่าเมื่อท่านได้วางรากลง มั่นคงในความรักแล้ว

28 18 may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth, 18 ท่านก็จะได้มีความสามารถ หยั่งรู้พร้อมกับธรรมิกชน ทั้งหมด ถึงความกว้าง ความยาว ความสูง ความ ลึก

29 19 and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. 19 คือให้ซาบซึ้งในความรักของ พระคริสต์ซึ่งเกินความรู้ เพื่อ ท่านจะได้รับความไพบูลย์ของ พระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม

30 20 Now to him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us, 20 ขอให้พระเกียรติจงมีแด่ พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ กระทำ สารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูล ขอหรือคิดได้ ตามฤทธิ์เดช ที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเรา

31 21 to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. 21 ขอให้พระเกียรติจงมีแด่ พระองค์ในคริสตจักร และใน พระเยซูคริสต์ตลอดทุกชั่วอายุ คนเป็นนิตย์ อาเมน


ดาวน์โหลด ppt Ephesians เอเฟซัส 3 That Christ May Dwell In Your Heart ที่พระเยซูคริสต์อาจพำนัก อยู่ในหัวใจของคุณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google