งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท แอมเวย์ประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท แอมเวย์ประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท แอมเวย์ประเทศไทย
ประวัติความเป็นมา แอมเวย์ประเทศไทยได้ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ สำนักงานใหญ่แห่งแรกตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ด้วยพื้นที่ 700 ตารางเมตร มีพนักงาน 10 คน มีผลิตภัณฑ์จำหน่ายเพียง 7 ชนิด หลังจากนั้นแอมเวย์ประเทศไทยได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบัน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บนถนนรามคำแหงกรุงเทพมหานครด้วยพื้นที่สำนักงานกว่า 9,440 ตารางเมตร และมีร้านสะดวกซื้อแอมเวย์ ช็อปกว่า 41 แห่งทั่วประเทศ และมีผลิตภัณฑ์คุณภาพจำหน่ายกว่า 500 รายการ พร้อมเป็นบริษัทขายตรงที่มียอดธุรกิจเป็นอันดับ 1 ของไทย มีนักธุรกิจแอมเวย์ที่มีการต่ออายุสมาชิกภาพรวมกว่า 300,000 รหัส และสมาชิกผู้ซื้อสินค้าใช้อีกกว่า 440,000 รหัส

2 ความสำเร็จและเกียรติรางวัล
บริษัทแอมเวย์มียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องอันเกิดจากการวางแผนการตลาดที่มีวิสัยทัศน์ แผนการขายที่มีประสิทธิภาพสามารถสร้างความมั่นคงให้แก่นักธุรกิจแอมเวย์ พร้อมทั้งการสนับสนุนด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพในฐานะผู้นำที่พร้อมจะตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค

3 ยอดขาย

4 เกียรติรางวัลในประเทศไทย
รางวัลชนะเลิศผลงานการตลาดดีเด่นประเภทส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อมสำหรับ "โครงการอนุรักษ์ช้าง เพื่อนคู่ป่า" จากการประกวดผลงานการตลาดดีเด่น ครั้งที่ 10 พ.ศ จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

5 รางวัลชนะเลิศผลงานการตลาดดีเด่นประเภทบริการสำหรับ "ระบบธุรกิจขายตรงแบบการตลาดหลายชั้นสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค" จากการประกวดผลงาน การตลาดดีเด่น ครั้งที่ 11 พ.ศ จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

6 รางวัลชมเชยผลงานการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมประจำปี 2538 สำหรับ "ระบบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอมเวย์สูตรเข้มข้นพิเศษ ซูเปอร์คอนเซ็นเทรต" จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

7 รางวัลชมเชยสถานประกอบการประเภทพาณิชย กรรมและบริการขนาดกลางดีเด่นด้านสวัสดิการแรงงานประจำปี 2540 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ใบรับรองมาตรฐานสากล ISO ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร โดยบริษัท AJA EQS (Thailand) Ltd. เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2540

8 รางวัลชมเชยผลงานการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมประจำปี 2541 สำหรับแผนงานประชาสัมพันธ์ "แอมเวย์ ขายตรงสีเขียว" จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย รางวัล "ผู้ประกอบธุรกิจพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค" ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจที่จัดทำฉลากสินค้าถูกต้อง เนื่องในงานวันคุ้มครองผู้บริโภค '44 จัดโดยสำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544

9 ความสำเร็จและเกียรติรางวัล

10 กลยุทธ์ในการบริหารงาน
กลยุทธ์ในการบริหารงาน มีดังนี้ การบริหารแบบมนุษยสัมพันธ์ - กลุ่มแต่ละกลุ่ม จะกำหนดมาตรฐานจำนวนผลิตเอง - ผลิตของกลุ่ม กำหนดด้วยปัจจัยทางสังคมมากกว่า ปัจจัย ร่างกาย - แม้จะมีการจูงใจด้วยค่าตอบแทน แต่กลุ่มจะพอใจใน จำนวนผลผลิตมากกว่าค่าตอบแทน - บรรทัดฐานของการผลิต จะสัมพันธ์กับบทบาทการ ยอมรับความรู้สึกมีคุณค่าของสมาชิก

11 การบริหารสมัยใหม่ (Modrn Monagement)
1. การบริหารแบบการตัดสินใจ ใช้เครื่องมือ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใช้หลักคณิตศาสตร์ ข้อมูลดังกล่าวจะต้องแสดงออกได้เป็นตัวเลข เช่น การใช้กราฟเส้นตรง การจัดลำดับ 2. การบริหารโดยใช้วิธีการเชิงระบบ การเทียบเคียงระบบการบริหารเป็นระบบ ที่มีปัจจัยต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน ทั้งนำเข้า (input) เข้าสู่ระบบการบวนการ (Process) และการแปรสภาพให้เป็นผลิตส่งออก (Outputs) การบริหาร จึงเป็นการะบวนการที่ว่า จะเลือกใช้วิธีการใด ตัดสินใจอย่างไร ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุด โดยพิจารณาถึงภาพรวมว่ามีข้อบกพร่องในส่วนการนำเข้าหรือกระบวนการ ผลผลิต

12 3. การบริหารแบบระบบเพื่อปรับตัว เป็นการบริหารองค์การให้ปรับตัวได้สมดุลกันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้จากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ 4. การบริหารงานตามสถานการณ์ การบริหารแบบนี้จะเชื่อมโยงทฤษฎีแนวคิดต่างๆ มาใช้สถานการณ์จะเป็นกรณีที่ผู้บริหารจะต้องคิดค้นหาสาเหตุ เทคนิคในการบริหารมาปรับปรุงและแก้ไขการบริหารงานต่างๆ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

13


ดาวน์โหลด ppt บริษัท แอมเวย์ประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google