งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสาวสารภี ศุระศรางค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสาวสารภี ศุระศรางค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางสาวสารภี ศุระศรางค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน
ปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนในการเรียวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปวช.3 สาขาการขาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน โดยใช้วิธีการเสริมแรง โดย นางสาวสารภี ศุระศรางค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

2 ปัญหาการวิจัย จากการสังเกตุของครูผู้สอน พบว่า นักเรียนชั้นปวช.ปีที่ 3 สาขางานการขายห้อง 3004 ที่เรียนวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2556 มีนักเรียน จำนวน 5 คน จากนักเรียนทั้งหมด 39 คน มีพฤติกรรมไม่ส่งงาน ขาดความร่วมมือในการทำงานและขาดความรับผิดชอบในการทำงานตั้งแต่การนำเสนอหัวข้อโครงการและ การส่งงาน

3 วัตถุประสงค์ เพื่อปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียน ต่อการเรียนรายวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปวช.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน โดยวิธีการเสริมแรง

4 ตารางแสดงการเก็บรวบรวมข้อมูล
สัปดาห์ที่ เหตุการณ์ 1 ผู้วิจัยสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบ 2 เรียกนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบมาพบครูนอกเวลาเรียน 3-6 ใช้การเสริมแรง คือการให้คะแนน 5 คะแนนในแต่ละสัปดาห์ 7-8 ผู้วิจัยตรวจความคงทนของพฤติกรรมที่ได้ปรับแล้วระยะนี้ใช้เวลา 2 สัปดาห์โดยงดให้คะแนนแก่กลุ่มทดลอง แต่ใช้การเสริมแรง ได้แก่ การชมเชย การแตะต้องสัมผัสและการพยักหน้ายอมรับ

5 สรุปผลการวิจัย การให้การเสริมแรงด้วยการให้คำชมเชย และให้คะแนน สามารถลดพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในการทำงานของนักเรียนทั้ง 5 คนได้เป็นอย่างดี เพราะนักเรียนมีความพึงพอใจที่ได้รับคำชมเชยและคะแนนเป็นแรงเสริม จึงมีความกระตือรือร้นในการทำงานมากขึ้น ซึ่งสามารถนำวิธีการนี้ไปใช้การปรับพติกรรมของนักเรียนคนอื่นๆ ได้ต่อไป

6 ขอขอบคุณคะ สวัสดีคะ


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสาวสารภี ศุระศรางค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google