งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
เรื่อง ภาษาจีนกับบุคคลที่มีชื่อเสียง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูสุภาลักษณ์ พรหมรังษีกุล โรงเรียนพร้าววิทยาคม จ. เชียงใหม่

2 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และ แสดง ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของ ภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. รู้จักการคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องดาราหรือบุคคลที่ชื่นชอบ 2. มีความรู้โครงสร้างไวยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องดาราหรือบุคคลที่ชื่นชอบ 3. รู้จักการถาม ตอบ เกี่ยวกับเรื่องดาราหรือบุคคลที่ชื่นชอบ

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด นักเรียนจงบอกอาชีพที่นักเรียนสนใจ เพราะอะไร คำถามประจำหน่วย แต่ละบุคคลประกอบอาชีพอะไร คำถามประจำบท บุคคลที่มีชื่อเสียงที่นักเรียนรู้จักมีใครบ้าง

5 เครื่องมือการประเมิน
ก่อนเริ่มจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างการจัดการเรียนรู้ การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในห้องเรียน สิ้นสุดาการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบหลังเรียน และชิ้นงานที่ได้รับหมอบหมาย

6 โครงงาน : บุคคลที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน
โครงงาน : บุคคลที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน เป้าหมาย - นักเรียนสามารถทราบประวัติบุคคลที่มีชื่อเสียงที่นักเรียนเลือกได้ - นักเรียนสามารถเรียนรู้จุดประสบผลสำเร็จที่ทำให้บุคคลเหล่านี้มีชื่อเสียงและนำมาปรับใช้ กับการเรียนและชีวิตประจำวันได้ บทบาท - ศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงของจีนและสามารถนำข้อคิดไป ปรับใช้กับการเรียนและชีวิตประจำวันได้ กลุ่มผู้ชม - นักเรียนสายศิลป์-ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดกิจกรรมและภาระชิ้นงาน - นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับประวัติของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่นักเรียน และเขียน เรียงความผ่านสื่อ ICT เรื่องความประทับใจและการประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google