งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Seven Chosen to Serve 1 Now in these days when the disciples were increasing in number, a complaint by the Hellenists arose against the Hebrews because.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Seven Chosen to Serve 1 Now in these days when the disciples were increasing in number, a complaint by the Hellenists arose against the Hebrews because."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Seven Chosen to Serve 1 Now in these days when the disciples were increasing in number, a complaint by the Hellenists arose against the Hebrews because their widows were being neglected in the daily distribution.

3 1 ในคราวนั้นเมื่อศิษย์กำลังทวี มากขึ้น พวกนิยมกรีกบ่นติ เตียนพวกฮีบรูว่า ในการแจก ทานทุกๆวันนั้น เขาเว้นไม่ได้ แจกให้พวกแม่ม่ายชาวกรีก

4 2 And the twelve summoned the full number of the disciples and said, “It is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables. 2 ฝ่ายอัครทูตทั้งสิบสองคนจึง เรียกบรรดาศิษย์ให้ประชุมกัน แล้วกล่าวว่า “ ซึ่งเราจะ ละเลยพระวจนะของพระเจ้า มัวไปแจกอาหารก็หาควรไม่

5 3 Therefore, brothers, pick out from among you seven men of good repute, full of the Spirit and of wisdom, whom we will appoint to this duty. 3 เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจง เลือกเจ็ดคนในพวกท่าน ที่มี ชื่อเสียงดีประกอบด้วยพระ วิญญาณบริสุทธิ์และ สติปัญญา เราจะตั้งเขาให้ ดูแลการงานนี้

6 4 But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word.” 4 ฝ่ายพวกเราจะขะมักเขม้น อธิษฐาน และรับใช้พระเจ้า ในพันธกิจแห่งพระวจนะเสมอ ไป ”

7 5 And what they said pleased the whole gathering, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicolaus, a proselyte of Antioch.

8 5 คนทั้งหลายเห็นชอบกับคำนี้ จึงเลือกสเทเฟนผู้ ประกอบด้วยความเชื่อและพระ วิญญาณบริสุทธิ์ กับฟีลิป โปรโครัส นิคาโนร์ ทิโมน ปารเมนัส และนิโคเลาส์ ชาวเมืองอันทิโอกซึ่งเป็นผู้ เข้าจารีตฝ่ายศาสนายิว

9 6 These they set before the apostles, and they prayed and laid their hands on them. 6 คนทั้งเจ็ดนี้เขาให้มายืนต่อ หน้าพวกอัครทูต แล้วพวก อัครทูตก็อธิษฐานและวางมือ บนเขา

10 7 And the word of God continued to increase, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great many of the priests became obedient to the faith. 7 การประกาศพระวจนะของ พระเจ้าได้เจริญขึ้น และ จำพวกศิษย์ก็ทวีขึ้นเป็นอัน มากในกรุงเยรูซาเล็ม และ พวกปุโรหิตเป็นอันมากก็ได้ เชื่อในพระศาสนา

11 Philippians 1:1 To all the saints in Christ Jesus who are at Philippi, with the overseers and deacons: Greetings เปาโล และทิโมธี ผู้รับใช้ ของพระเยซูคริสต์ เรียน บรรดาธรรมิกชนในพระเยซู คริสต์ ซึ่งอยู่ในเมืองฟีลิปปี ทั้งบรรดาผู้ดูแลและมัคนายก

12 1 Timothy 3:8-13 8 Deacons likewise must be dignified, not double- tongued, not addicted to much wine, not greedy for dishonest gain. ฝ่ายมัคนายกนั้นก็เช่นเดียวกัน คือต้องเป็นคนเอาการเอางาน ไม่เป็นคนสองลิ้น ไม่ดื่มสุรา มึนเมา ไม่เป็นคนโลภมักได้

13 9 They must hold the mystery of the faith with a clear conscience. 9 และเป็นคนยึดมั่นในข้อล้ำลึก แห่งความเชื่อ ด้วยจิตสำนึก ว่าตนชอบ

14 10 And let them also be tested first; then let them serve as deacons if they prove themselves blameless. 10 จงลองดูคนเหล่านี้เสียก่อน ด้วย และเมื่อเห็นว่าไม่มีข้อ ตำหนิแล้ว จึงตั้งเขาไว้ใน ตำแหน่งมัคนายก

15 11 Their wives likewise must be dignified, not slanderers, but sober- minded, faithful in all things. 11 ฝ่ายพวกผู้หญิงก็เหมือนกัน ต้องเป็นคนเอาการเอางาน ไม่ใส่ร้ายผู้อื่น เป็นคนรู้จัก ประมาณตน และเป็นคนสัตย์ ซื่อในประการทั้งปวง

16 12 Let deacons each be the husband of one wife, managing their children and their own households well. 12 มัคนายกนั้นต้องเป็นสามี ของหญิงคนเดียว และบังคับ บัญชาบุตรของตน และ ปกครองบ้านเรือนของตนได้ดี

17 13 For those who serve well as deacons gain a good standing for themselves and also great confidence in the faith that is in Christ Jesus. 13 เพราะว่าคนที่ทำหน้าที่ มัคนายกได้ดีก็มีเกียรติ และ มีใจกล้าเป็นอันมากเพราะ ความเชื่อซึ่งมีในพระเยซู คริสต์

18 Stephen Is Seized 8 And Stephen, full of grace and power, was doing great wonders and signs among the people. 8 ฝ่ายสเทเฟนประกอบด้วย พระคุณและฤทธิ์เดชจึงทำการ มหัศจรรย์ และทำการเป็น นิมิตใหญ่ท่ามกลางประชากร

19 9 Then some of those who belonged to the synagogue of the Freedmen (as it was called), and of the Cyrenians, and of the Alexandrians, and of those from Cilicia and Asia, rose up and disputed with Stephen.

20 9 แต่มีบางคนมาจากธรรมศาลา ที่เรียกว่าธรรมศาลาของทาส อิสระมีทั้งชาวไซรีน ชาวอ เล็กซานเดอร์ กับบางคนจาก ซิลีเซียและเอเชีย ได้ลุกขึ้น พากันมาไล่เลียงกับสเทเฟน

21 10 But they could not withstand the wisdom and the Spirit with which he was speaking. 10 คนเหล่านั้นสู้คำที่ท่านกล่าว อันประกอบด้วยสติปัญญา และพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้

22 11 Then they secretly instigated men who said, “We have heard him speak blasphemous words against Moses and God.” 11 เขาจึงลอบปลูกพยานเท็จว่า “ เราได้ยินคนนี้พูดหมิ่น ประมาทโมเสสและพระเจ้า ”

23 12 And they stirred up the people and the elders and the scribes, and they came upon him and seized him and brought him before the council, 12 เขายุยงคนทั้งปวงและพวก ผู้ใหญ่กับพวกธรรมาจารย์ให้ เกิดจลาจลขึ้น แล้วเข้า มาจับสเทเฟนและนำไปยัง สภา

24 13 and they set up false witnesses who said, “This man never ceases to speak words against this holy place and the law, 13 ให้พยานเท็จมากล่าวว่า “ คนนี้พูดหมิ่นประมาทสถาน บริสุทธิ์นี้และธรรมบัญญัติไม่ หยุดเลย

25 14 for we have heard him say that this Jesus of Nazareth will destroy this place and will change the customs that Moses delivered to us.” 14 เพราะเราได้ยินเขาว่าพระ เยซูชาวนาซาเร็ธจะทำลาย สถานที่นี้ และจะเปลี่ยนธรรม เนียมซึ่งโมเสสให้ไว้แก่เรา ”

26 15 And gazing at him, all who sat in the council saw that his face was like the face of an angel. 15 พวกสมาชิกสภาต่างเพ่งดูส เทเฟน เห็นหน้าของท่าน เหมือนหน้าทูตสวรรค์


ดาวน์โหลด ppt Seven Chosen to Serve 1 Now in these days when the disciples were increasing in number, a complaint by the Hellenists arose against the Hebrews because.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google