งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
ชื่องานวิจัยเรื่อง : การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาโดยการทักทายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ โดย… นางสาวศรีนันทรา สีทองสุข

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
ปัญหาของการวิจัย 1. นักศึกษาขาดความคล่องและความมั่นใจในการพูดติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ 2. นักศึกษาไม่กล้าแสดงออกในการฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 3. การพูดภาษาอังกฤษในแต่ละสถานการณ์ นักศึกษารู้คำศัพท์น้อย 4. ต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับใช้เป็นภาษากลางในการติดต่อ สื่อสารกันในกลุ่มประเทศอาเซียน

3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของการสนทนาโดยการทักทาย ตามเกณฑ์ 50/50 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อการสนทนาโดยการทักทาย

4 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
ตารางเปรียบเทียบผลการใช้แบบฝึกการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาโดยการทักทาย การประเมินผล n X S.D. t ก่อนการทดลอง 44 22.34 5.60 หลังการทดลอง 25.18 5.37 4.29

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาโดยการทักทายตามเกณฑ์ 50/50 จำนวน นศ. คะแนนแบบฝึกฯ คะแนนรวม (60) คะแนนสอบ หลังเรียน (40) ชุดที่ (คะแนนเต็ม) 1(10) 2(10) 3(10) 4(10) 5(10) 6(10) 44 485 464 487 477 484 510 1,455 1,108 ร้อยละ 55.11 52.73 55.34 54.20 55.00 57.95 62.95

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
สรุปผลการวิจัย 1.ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ ด้วยแบบฝึกการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาโดยการทักทายของนักศึกษาหลัง การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 2.ระหว่างการทดลองประสิทธิภาพในการฝึกพูดฯของนักศึกษา เพิ่มขึ้นเป็น 55.11/ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 50/50

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google