งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
1. นักศึกษา 2. อาจารย์ที่ปรึกษา ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 ข้อ 21 การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี 21.1 ในภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องยื่น ใบรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณะและสำนักทะเบียนและประมวลผล ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา ของมหาวิทยาลัย ในแต่ละภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

2 ความสำคัญของการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 ข้อ 21 การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี 21.3 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่งๆ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและเสนอชื่อนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาตามข้อ 21.1 พร้อมรายละเอียดตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดต่อสาขาวิชาและ/ หรือภาควิชา หรือสำนักวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยตามลำดับ เพื่อนำเสนอขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย การตรวจสอบใบเสนอเพื่อขออนุมัติปริญญา (มชท.92) การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

3 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
3. สาขาวิชา 4. คณะ 5. สำนักทะเบียนและประมวลผล

4 ผลกระทบจากการตรวจสอบที่ผิดพลาด
นักศึกษา - ไม่สำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด - ในใบระเบียนรายงานผลการศึกษาจะระบุระยะเวลาสำเร็จการศึกษาเกินกว่าเวลาที่หลักสูตรกำหนด - เสียเวลา/ เสียค่าใช้จ่าย/ เสียโอกาสในการศึกษาต่อ และการทำงาน - อาจไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามที่คาดไว้

5 ผลกระทบจากการตรวจสอบที่ผิดพลาด
อาจารย์ที่ปรึกษา/ สาขาวิชา/ คณะ - ขาดความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบฯ จากนักศึกษาและมหาวิทยาลัย - หากถูกร้องเรียนต้องชี้แจงข้อเท็จจริงหรือถูกสอบหาข้อเท็จจริง

6 ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา รายงานตัวคาดว่าฯ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล กรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ ตามกำหนดเวลา และปรินท์เก็บไว้ นำเอกสารที่ปรินท์ตามข้อที่ 1 ไปยื่นต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมถ่ายรูป/ ชำระเงิน ภายในกำหนดเวลา ภาคเรียนที่ 1/ มิ.ย. – 3 ก.ค. 2555 ภาคเรียนที่ 2/ – 30 พ.ย. 2555

7 รายงานตัวคาดว่าฯ ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะ
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา รายงานตัวคาดว่าฯ ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะ กรอกข้อมูลใบรายงานตัวคาดว่าฯ ทางเว็บไซต์ ปรินท์ใบรายงานตัวคาดว่าฯ จำนวน 2 ชุด ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาและประธานสาขาวิชา/ หัวหน้าภาควิชาลงนาม มอบใบรายงานตัวคาดว่าฯ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด และส่งงานบริการการศึกษาฯ 1 ชุด ควรดำเนินการภายในสัปดาห์/ ระยะเวลาที่คาดว่าฯ สำนักทะเบียนและประมวลผล

8 ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
การขอรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อน/ หลังกำหนด การขอไม่สำเร็จการศึกษา

9 การตรวจสอบใบเสนอเพื่อขออนุมัติปริญญา ฉบับชั่วคราว
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา การตรวจสอบใบเสนอเพื่อขออนุมัติปริญญา ฉบับชั่วคราว ตรวจสอบความถูกต้อง/ ครบถ้วนของกระบวนวิชาต่างๆ ตามหมวด ตรวจสอบการขอใช้หลักสูตร ตรวจสอบการเทียบแทน เทียบโอนหน่วยกิต หรือการเรียนเพื่อปริญญาที่สอง ตรวจสอบการย้ายสาขาวิชา ตรวจสอบกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนซ้ำ ตรวจสอบเกียรติและศักดิ์ตามข้อบังคับฯ ตรวจสอบการได้รับเกียรตินิยม อาจารย์ที่ปรึกษา และประธานสาขาวิชา/ หัวหน้าภาควิชาลงนาม

10 การตรวจสอบใบเสนอเพื่อขออนุมัติปริญญา ฉบับสมบูรณ์
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา การตรวจสอบใบเสนอเพื่อขออนุมัติปริญญา ฉบับสมบูรณ์ ตรวจสอบความถูกต้องจำนวนหน่วยกิตและค่าลำดับขั้นทั้งหมด ตรวจสอบความครบถ้วนของเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาและระเบียบข้อบังคับฯ ตรวจสอบการได้รับเกียรตินิยม เสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา คณบดีลงนาม

11 การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
ตัวอย่าง การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา

12 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ตอบคำถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น


ดาวน์โหลด ppt ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google