งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวีรพล ยิ้มย่อง สังกัด วิทาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวีรพล ยิ้มย่อง สังกัด วิทาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายวีรพล ยิ้มย่อง สังกัด วิทาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
การพัฒนาสื่อการสอนวิชาหลักการเขียนโปรแกรมเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การเขียนโปรแกรมย่อย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3 นายวีรพล ยิ้มย่อง สังกัด วิทาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

2 ปัญหาการวิจัย เป็นวิชาที่ประสบปัญหาการเรียนการสอนที่ทำความเข้าใจกับคำสั่งได้ ค่อนข้างยาก เนื่องจากต้องใช้จินตนาการในการนึกภาพหน้าที่การทำงานของคำสั่ง และรูปแบบการใช้คำสั่ง เมื่อใช้ในการบรรยาย ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ที่เริ่มต้นที่จะเรียนรู้ ในเรื่องนี้ เกิดความเข้าใจผิดพลาด หรือทำให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและเกิดทัศนะ คติที่ไม่ดีต่อวิชานี้ได้

3 วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียน กับหลังเรียน วิชาหลักการเขียนโปรแกรม เรื่อง การเขียนโปรแกรม ย่อย ของนักเรียนกลุ่ม A33 ระดับชั้นปวช. 3 จำนวน 12 คน เพื่อให้มีผลการเรียนดีขึ้น สมมติฐานการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ ของคะแนนทอสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4 ตารางที่ 1 แสดงจำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน ทดสอบ ก่อนการเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน 12 คน กำหนดคะแนนเต็มก่อน เรียน 20 คะแนน หลังเรียน 20 คะแนน

5 ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย (S.D.=2.23) คิดเป็นร้อยละ ส่วนผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนมี ค่าเฉลี่ย (S.D.=2.08) คิดเป็นร้อยละ ค่า t ที่คำนวณได้มีค่าเท่ากับ จากตารางที่ระดับ .05 , df 11 มีค่าเท่ากับ ซึงค่า t ที่ได้จากการคำนวณมีค่า มากกว่าค่า t ในตารางนั่นคือคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนที่ ได้จากการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตาม สมมติฐานที่ตั้งไว้

7 สรุปผลการวิจัย ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนเขียน โปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมด เรื่อง การเขียนโปรแกรมย่อยของนักเรียน กลุ่ม A33 จำนวน 12 คน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยที่สำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจาก สื่อการสอนที่สร้างขึ้นช่วยส่งเสริม ความสามารถของผู้เรียนและมีขั้นตอนที่เป็นระบบในแต่ละขั้นตอนมีภาระงานจาก ระดับความง่ายไปจนถึงยากผู้เรียนสามารถนำไปฝึกปฏิบัติที่บ้านได้ด้วยตนเอง และ ได้คำนึงถึงความสามารถ วัย ระดับความรู้ของผู้เรียน และจัดทำได้ตรงตาม จุดประสงค์การเรียนรู้มีการหาคุณภาพก่อนนำมาใช้จริง

8 ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น สามารถนำสื่อการสอนไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้


ดาวน์โหลด ppt นายวีรพล ยิ้มย่อง สังกัด วิทาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google