งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์พึ่งได้ เด็กที่ได้รับ ผลกระทบจาก เอดส์ เด็กเปราะบาง เด็กที่ติดเชื้อ เอชไอวี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์พึ่งได้ เด็กที่ได้รับ ผลกระทบจาก เอดส์ เด็กเปราะบาง เด็กที่ติดเชื้อ เอชไอวี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์พึ่งได้ เด็กที่ได้รับ ผลกระทบจาก เอดส์ เด็กเปราะบาง เด็กที่ติดเชื้อ เอชไอวี

2 อาสาสมัครสังคม และ ความมั่นคงของ มนุษย์ การป้องกันการติด เชื้อเอชไอวีจากแม่ สู่ลูก การตรวจหาเชื้อเอชไอวีใน ทารกที่คลอดจากแม่ที่ติด เชื้อเอชไอวีตั้งแต่เนิ่นๆด้วย วิธี PCR การตรวจเลือดหา เชื้อเอชไอวี

3 สูตรยาต้านฯที่มี ประสิทธิภาพสูง หน่วยงานรับทุน หลัก กองทุนโลกเพื่อ เอดส์ วัณโรค และ มาลาเรีย หน่วยงานรับทุน รอง

4 คณะกรรมการ คุ้มครองเด็ก ระดับจังหวัด การจัดการ รายบุคคล หน่วยจัดการ รายบุคคล โครงการดูแลช่วยเหลือ ด้านสุขภาพ และการคุ้มครองทาง สังคม แบบองค์รวมสำหรับเด็ก

5 ระบบบริการดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ทั้งกาย ใจ และสังคม โดยการมีส่วนร่วมของ ผู้ติดเชื้อ ความร่วมใจในการ รักษา อย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง สิทธิเด็ก 4 ข้อ 1. สิทธิในการอยู่รอด 2. สิทธิใน การปกป้องคุ้มครอง 3. สิทธิในการพัฒนา 4. สิทธิใน การมีส่วนร่วม

6 เด็กที่อยู่ในภาวะ เปราะบาง ( เด็กแร่ร่อน เด็กกำพร้า เด็กที่อยู่ สภาพยากลำบาก เด็กพิการ เด็กที่ ถูกกระทำทำรุณกรรม เด็กที่ไร้สถานะ ทางกฎหมาย เด็กที่เข้าสู่กระบวนการ ยุติธรรม ) หน่วยงานรับทุน หลัก ศูนย์ประสานงาน ประชาคมเอดส์ จังหวัด หน่วยงานรับทุน รอง


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์พึ่งได้ เด็กที่ได้รับ ผลกระทบจาก เอดส์ เด็กเปราะบาง เด็กที่ติดเชื้อ เอชไอวี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google