งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการออกหนังสือรับรองช่าง เจาะน้ำบาดาล ผู้ควบคุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการออกหนังสือรับรองช่าง เจาะน้ำบาดาล ผู้ควบคุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการออกหนังสือรับรองช่าง เจาะน้ำบาดาล ผู้ควบคุม รับผิดชอบ ในการเจาะน้ำบาดาลและการอุดกลบ บ่อน้ำบาดาล พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 กรกฎาคม 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้ยกเลิก ประกาศกรมทรัพยากรธรณีฉบับที่ 1 ( พ. ศ. 2521) ออกตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรม ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ. ศ. 2520 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออก หนังสือรับรองช่างเจาะ

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. ผู้ใดประสงค์จะรับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำ บาดาล ให้ยื่นคำขอตามแบบ นบ./1 ท้ายประกาศนี้ ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องถิ่น ในการยื่นคำขอตามวรรคหนึ่งต้องส่งเอกสาร หลักฐานให้ครบตามที่กำหนดไว้ใน คำขอพร้อมกับคำขอ  2. ผู้ยื่นคำขอตามข้อ 1 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ อ่านและเขียนหนังสือไทยได้

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ เคยปฏิบัติงานเจาะน้ำบาดาลในหน้าที่ผู้ช่วยช่าง เจาะน้ำบาดาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีและมี หลักฐานมาแสดง ไม่วิกลจริตหรือร่างกายทุพพลภาพ ไม่เป็นโรค ติดเชื้อร้ายแรง ไม่เคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำ บาดาล หรือเคยถูกเพิกถอนแล้วเป็นระยะเวลาไม่ น้อยกว่า 6 เดือน ไม่เคยถูกลงโทษฐานฝ่าฝืนพระราชบัญญัติน้ำ บาดาล พ. ศ. 2520 เว้นแต่ระยะเวลาได้พ้นไปแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากถูกลงโทษครั้งสุดท้าย  3. หนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ให้ใช้แบบ นบ./2 ท้ายประกาศนี้  4. การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก ให้เป็นไปตาม เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมทรัพยากรน้ำ ประกาศกำหนด

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  5. หนังสือรับรองมีอายุ 5 ปีเมื่อครบกำหนดแล้ว ให้ยื่นต่อใหม่  6. กรณีที่จะถูกเพิกถอนหนังสือรับรอง ดังนี้ ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 กระทำผิดตามประกาศกระทรวงที่ออกตาม มาตรา 6(1) แห่งพระราชบัญญัติน้ำ บาดาล พ. ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ. ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  แนบท้ายนบ./1 นบ./2

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการออกหนังสือรับรองช่าง เจาะน้ำบาดาล ผู้ควบคุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google