งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดเน้นนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดเน้นนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดเน้นนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ. ศ
จุดเน้นนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 โรงเรียนระดับประถมศึกษา 28,470 แห่ง โรงเรียนขยายโอกาส 7,082 แห่ง
ข้อมูลพื้นฐาน (10 มิ.ย.2557) โรงเรียน 30,922 แห่ง โรงเรียนระดับประถมศึกษา ,470 แห่ง โรงเรียนขยายโอกาส 7,082 แห่ง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ,358 แห่ง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ แห่ง โรงเรียนศึกษาพิเศษ แห่ง

3 ข้อมูลพื้นฐาน (10 มิ.ย.2557) นักเรียน 7,404,606 คน
นักเรียน 7,404,606 คน นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ,147 คน นักเรียนระดับประถมศึกษา ,310,150 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ,913,965 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ,139,016 คน นักเรียนพิการในโรงเรียนศึกษาพิเศษ ,238 คน นักเรียนด้อยโอกาสในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ,402 คน นักเรียนที่จัดโดยครอบครัว คน นักเรียนที่จัดโดยสถานประกอบการ ,680 คน นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย) ,640 คน

4 ข้อมูลพื้นฐาน (10 มิ.ย.2557) บุคลากร 416,100 คน
บุคลากร 416,100 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ,131 คน ผู้บริหาร ,402 คน ครูผู้สอน ,322 คน บุคลากรทางการศึกษา ,504 คน ข้าราชการพลเรือน (ส่วนกลาง) คน

5 กรอบการนำเสนอจุดเน้น
สภาพปัจจุบันปัญหา แนวทางในการพัฒนา ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

6 งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แปรญัตติ SP2 แท็บเล็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
จัดสรรภายใน ต.ค. ๕๗ (ภายในไตรมาสที่๑)

7 การศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างรากฐานให้กับ สังคมไทย
Motto การศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างรากฐานให้กับ สังคมไทย

8 รถยนต์ตู้รับ-ส่งนักเรียน
สพป. ส่งรายชื่อ คณะกรรมกากรตรวจพัสดุ ประธานกรรมการ กรรมการ ส่ง สนผ. ภายในวันที่ 16 ก.ย. 57


ดาวน์โหลด ppt จุดเน้นนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google