งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดตั้ง กองแผนงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดตั้ง กองแผนงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดตั้ง กองแผนงาน
ผลการประเมิน โครงการจัดตั้ง กองแผนงาน

2 โครงการจัดตั้งกองแผนงาน
จุดอ่อน 1. ยังขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลเอกสารที่ดีเหมาะสมเนื่องจากจำเป็นต้องปฏิบัติงานที่เร่งด่วนอยู่เสมอ 2. มีภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบและขาดระบบของข้อมูลและสารสนเทศทำให้เวลาส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับการจัดข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้อง ทำให้เวลาในการทำงานเชิงพัฒนาหรือการพัฒนางานใหม่ไม่มี 3. บุคลากรมีศักยภาพน้อยในการวิเคราะห์สังเคราะห์และการ รายงานผลการปฏิบัติงาน ขาดการวางแผนการทำงานในเชิงรุก 2

3 โครงการจัดตั้งกองแผนงาน
4. บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอข้อมูลและ สารสนเทศ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ เขียนแบบรวมถึงการประมาณราคา 5. ขาดบุคลากรเฉพาะทางในการออกแบบ 6. การทำวิจัยสถาบันยังมีน้อย โดยบุคลากรยังไม่มีความกระตือรือร้นในการทำเท่าที่ควร 7. การรวบรวมข้อมูลจะต้องขอความร่วมมือจาคณะ/หน่วยงานต่างๆ ต้องใช้เวลารวบรวมและเสียเวลาในการตรวจสอบโดยเฉพาะข้อมูลที่ต้องการเร่งด่วนทำให้ข้อมูลผิดพลาดได้ง่าย

4 โครงการจัดตั้งกองแผนงาน
จุดแข็ง 1.ผู้บริหารเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมหรือรับรู้ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาต่างๆ เพื่อดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ 2. บุคลากรมีจิตบริการ ประสานงานได้ดี 3. บุคลากรมีความเป็นเอกภาพที่สามารถจะส่งเสริมสนับสนุนให้ ดำเนินงานไปได้ด้วยดี 4. สำนักงานอธิการบดี มีงบประมาณสนับสนุนในการทำวิจัยสถาบันอย่างเพียงพอเพื่อรองรับการทำงานวิจัยของบุคลากร

5 โครงการจัดตั้งกองแผนงาน
ข้อเสนอแนะและการพัฒนาในภาพรวม 1. ควรปรับปรุงระบบการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีระบบ และตรงตามภาระงาน 2. ควรกำหนดตัวบ่งชี้เฉพาะให้เป็นไปตามภารกิจของหน่วยงานที่สามารถเล็งเห็นถึงผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ที่สะท้อนผลการดำเนินงานที่เป็นคุณภาพเชิงประจักษ์

6 โครงการจัดตั้งกองแผนงาน
สิ่งที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน 3-5 อันดับ (กองแผนงาน) ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และเชื่อมโยงกับแผนคณะ/มหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกับการดำเนินงานของกอง ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการพัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาศักยภาพและเพิ่มบทบาทการวิจัยสถาบันเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นข้อมูล/แนวทางประกอบการวางแผนพัฒนาวิทยาเขต รวมทั้งเพื่อใช้ปรับแผนการดำเนินการของวิทยาเขตและหน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาเขต พัฒนาฐานข้อมูลและระบบการจัดเก็บข้อมูล/เอกสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

7 โครงการจัดตั้งกองแผนงาน
สิ่งที่ควรพัฒนา ปรับเพิ่มศักยภาพของบุคลากร พัฒนาระบบงาน ให้สอดคล้องกับภารกิจเฉพาะ เช่น เพิ่มความเชี่ยวชาญในเรื่องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ เขียนแบบ รวมถึงการประมาณราคา ควรมีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคของการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคารายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน ระบบการมีส่วนร่วมและการสื่อความเข้าใจกันระหว่างผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างแผนงานและจัดทำผังแม่บทวิทยาเขตปัตตานี

8 โครงการจัดตั้งกองแผนงาน
ทิศทางการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ การมีระบบข้อมูลการวางแผนที่ผู้บริหารสามารถ เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ทันที

9 โครงการจัดตั้งกองแผนงาน
ผลการพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก มีความครบถ้วน นวัตกรรม ไม่มี แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)

10 โครงการจัดตั้งกองแผนงาน
สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (บุคลากร 2,อาจารย์ 1) การให้บริการและการให้คำแนะนำปรึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี โครงสร้างของหน่วยแม่บทและออกแบบก่อสร้างในงานประสานการวางแผน น่าจะเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของงานอาคาร การประสานงานมักจะขอข้อมูลอย่างเร่งด่วน ควรมีการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดตั้ง กองแผนงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google