งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมนูพิมพ์แบบรายงาน ผู้ใช้งานระบบ สามารถเลือกพิมพ์แบบรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ โดยการส่งออกรายงานจะเป็นในรูปของ Excel File.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมนูพิมพ์แบบรายงาน ผู้ใช้งานระบบ สามารถเลือกพิมพ์แบบรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ โดยการส่งออกรายงานจะเป็นในรูปของ Excel File."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมนูพิมพ์แบบรายงาน ผู้ใช้งานระบบ สามารถเลือกพิมพ์แบบรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ โดยการส่งออกรายงานจะเป็นในรูปของ Excel File

2

3 ข้อมูลครบถ้วน ข้อมูลไม่ครบ

4 เมนูรายงาน สงป. 301

5 ในตาราง จะปรากฏภาพรวมทั้งหมด โดยจะแสดงถึงตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ และเชิงเวลา เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบรายจ่าย แยกตามโครงการ ภายใต้ผลผลิต กิจกรรมหลัก

6 เมนูรายงาน สงป. 302

7 ตารางจะปรากฏรายการงบรายจ่าย 5 งบรายจ่าย ตามรายไตรมาส เช่น
งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น งบบุคลากร งบลงทุน และงบอุดหนุน

8 เมนูรายงาน สงป ถึง 302-3

9 ใช้จ่ายงบประมาณเฉพาะงบลงทุนเป็นรายเดือน (302-1)
ตารางจะปรากฏแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณเฉพาะงบลงทุนเป็นรายเดือน (302-1)

10 เมนูรายงาน progress (เลือกรายการเอง)

11

12 เมนูสรุปผลผลิตและการใช้จ่ายงบประมาณ
ในเมนูนี้ จะแสดงรายละเอียดรายโครงการ ในแต่ละผลผลิต โดยจะเรียงตามรหัสโครงการ

13

14 เมนูสืบค้นโครงการ เป็นเมนูสำหรับให้ user ค้นหาข้อมูล
รายงานการใช้งบประมาณ รวมทั้งผลงาน ตามแผนงานและโครงการได้

15 เมนูสืบค้นโครงการ

16


ดาวน์โหลด ppt เมนูพิมพ์แบบรายงาน ผู้ใช้งานระบบ สามารถเลือกพิมพ์แบบรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ โดยการส่งออกรายงานจะเป็นในรูปของ Excel File.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google