งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ เนื้อหาในบทเรียน ความหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์ วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ บทบาทของสหกรณ์ออมทรัพย์ บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีต่อสมาชิก

2 สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ สถาบันการเงินแบบหนึ่งที่มีสมาชิกเป็นบุคคลซึ่งมีอาชีพอย่างเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการ ออมทรัพย์และให้กู้ยืม เมื่อเกิดความจำเป็นหรือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงย และได้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะกลุ่มคนที่มีเงินเดือนเท่านั้น

3 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์
1. การส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยการถือหุ้นและ รับฝากเงิน 2. การจัดให้มีเงินกู้สำหรับสมาชิก สหกรณ์จะให้กู้เมื่อ สอบสวนแล้วว่าสมาชิกมีความจำเป็นจริง

4 บทบาทของสหกรณ์ออมทรัพย์
1. ในฐานะสหกรณ์ : ส่งเสริมการออม การให้กู้เงินแก่สมาชิกสหกรณ์ตามความจำเป็น จัด สวัสดิการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์ 2. ในฐานะสถาบันการเงิน : การระดมเงินออม, การกระจายสินเชื่อและบริการด้านการเงินสู่ภูมิภาคและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส, การส่งเสริมการประกอบอาชีพส่วนตัวขนาดเล็ก, การจัดหาและปรับปรุงที่อยู่อาศัยของคนยากจนในเมืองให้มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและ สิ่งแวดล้อมชุมชนให้ดีขึ้น, การดำเนินงานในฐานะองค์การเอกชนที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความยากจนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชน, การให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่ทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่ม เป้าหมายต่าง ๆ, การสนับสนุนระบบแรงงานสัมพันธ์แบบ ทวิภาคี, การพัฒนาจิตใจและค่านิยมที่ดีงามแก่ ประชาชน

5 บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีต่อสมาชิก
1.   ธุรกิจด้านการเงิน 1. การระดมหุ้น 2. เงินฝาก                                  -   เงินฝากออมทรัพย์                                 -    เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ                                -    เงินฝากประจำ 3. เงินกู้                                  -   เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน                                 -   เงินกู้สามัญ - เงินกู้พิเศษ

6 2. การให้บริการด้านการศึกษาอบรม
3. การให้สวัสดิการแก่สมาชิก * วิธีการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก                                  i.   การจัดสวัสดิการแบบให้เปล่า                                 ii.   การจัดสวัสดิการแบบให้สมาชิกเป็นผู้จ่ายเพื่อจัดสวัสดิการของตน * รูปแบบการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก                                  i.   การจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก เช่น การให้จัดการศึกษาบุตรสมาชิกที่ยากจนและเรียนดี                                 ii.   การจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ เช่น โครงการประกันชีวิตหมู่                                iii.   การจัดสวัสดิการเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายสมาชิก เช่น การให้สิทธิในการซื้อของราคาถูก * การจัดสวัสดิการของสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ ควรคำนึงถึงกฎหมายต่า ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

7 คำถามประเมินผลหลังเรียน
จงชี้แจงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ และบทบาทของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีต่อสมาชิกมาให้เข้าใจโดยสังเขป บริการด้านต่าง ๆ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง ให้อธิบายแยกประเด็นดังนี้ - บริการด้านการส่งเสริมการออมทรัพย์ - บริการด้านการให้เงินกู้ - สวัสดิการต่าง Main Menu


ดาวน์โหลด ppt ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google