งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 และ ห้อง 2 โดยใช้เทคนิคการสอนการสอนแบบระดมพลังสมอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 และ ห้อง 2 โดยใช้เทคนิคการสอนการสอนแบบระดมพลังสมอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 และ ห้อง 2 โดยใช้เทคนิคการสอนการสอนแบบระดมพลังสมอง (Brainstorming ) ผู้วิจัย นางศรินทิพย์ หนูชัยแก้ว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา

2 ปัญหาการวิจัย ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก
การเรียนการสอนในปัจจุบันปัญหาที่ผู้สอนพบในชั้นเรียนคือ การที่ผู้เรียนไม่ตอบคำถามที่ผู้สอนถาม ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก (1) ไม่ฟังคำถาม เพราะบรรยากาศในการเรียนรู้ไม่ดี (2) ไม่ทราบคำตอบ เพราะเรียนไม่รู้เรื่อง (3) ไม่แน่ใจในคำตอบ เพราะรู้แต่ไม่เข้าใจ (4) ไม่กล้าแสดงออก เพราะอายถ้าตอบผิด (5) ไม่มีกำลังใจในการตอบ เพราะตอบผิดบ่อย (6) ไม่มีแรงจูงใจ เพราะคิดว่าตอบไปก็ไม่ได้อะไร

3 ปัญหาการวิจัย จากปัญหาดังกล่าวทำให้การเรียนรู้เป็นแบบทางเดียวคือผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ส่วนผู้เรียนก็คอยรับความรู้เพียงอย่างเดียวทำให้ไม่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ อีกทั้งเกิดความเบื่อหน่ายทั้งผู้เรียนและผู้สอน ผู้สอนจึงคำนึงถึงความสำคัญของผู้เรียน จึงนำเทคนิคการสอนแบบระดมพลังสมอง(Brainstorming ) มาช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 และ ห้อง 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 และ ห้อง 2 โดยใช้เทคนิคการสอนการสอนแบบระดมพลังสมอง ( Brainstorming ) 2. ศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนการสอนแบบระดมพลังสมอง( Brainstorming )

5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปสำคัญ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทำสอบ 1 2 3 4 ปวช. 1/1 จำนวน 19 คน 8 16 17 ร้อยละ 42.11 84.21 21.05 89.47

6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปสำคัญ(ต่อ) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทำสอบ 1 2 3 4 ปวช 1/2 จำนวน 21 คน 9 16 5 12 ร้อยละ 42.86 76.19 23.81 57.14 ปวช1/2

7 สรุปผลการวิจัย(สั้นตรงวัตถุประสงค์)
จากผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบระดมพลังสมอง พบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 สำหรับกลุ่ม ปวช. 1 ห้อง 1 และ ห้อง 2 พัฒนาขึ้น

8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สอนได้รูปแบบและวิธีสอนที่มี ประสิทธิภาพ 2. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขวิธีสอนในรายวิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) เพื่อประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน

9 ผลกระทบ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบระดมพลังสมอง ผู้สอนจัดกิจกรรมตามหน่วยเรียนให้ ผู้เรียนทำกิจกรรมที่ผู้สอนจัดให้ด้วยความตั้งใจ ไม่รู้ต้องถามเพื่อนหรือครู เพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้จะได้ผลดีเมื่อผู้เรียนมีความพร้อม มีการเตรียมเนื้อหาในบทเรียนมาล่วงหน้า ถ้าหากมาเริ่มต้นทุกอย่างในห้องเรียนพร้อมกับผู้สอนก็จะทำให้การจัดการเรียนการสอนล่าช้า น่าเบื่อ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 และ ห้อง 2 โดยใช้เทคนิคการสอนการสอนแบบระดมพลังสมอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google