งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสื่อประสมสอน ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ นายชูชีพ ขาวเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีนีร ชาบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสื่อประสมสอน ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ นายชูชีพ ขาวเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีนีร ชาบริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสื่อประสมสอน ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ นายชูชีพ ขาวเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีนีร ชาบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย เทคโนโลยีสื่อประสมสอนฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพ เพียงใด เทคโนโลยีสื่อประสมสอนฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพ เพียงใด เทคโนโลยีสื่อประสมสอนฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ทำให้ผล เทคโนโลยีสื่อประสมสอนฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ทำให้ผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ของผู้เรียนดีกว่า สัมฤทธิ์ทางการเรียนฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ของผู้เรียนดีกว่า ก่อนเรียนหรือไม่ ก่อนเรียนหรือไม่

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสื่อ ประสมสอนฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ที่มี ประสิทธิภาพที่ดีสำหรับนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพและผู้สนใจทั่วไป เพื่อออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสื่อ ประสมสอนฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ที่มี ประสิทธิภาพที่ดีสำหรับนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพและผู้สนใจทั่วไป เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้เรียนที่มีต่อ เทคโนโลยีสื่อประสมสอน เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้เรียนที่มีต่อ เทคโนโลยีสื่อประสมสอน ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ที่ผู้เรียนใช้เรียน ด้วยตนเอง ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ที่ผู้เรียนใช้เรียน ด้วยตนเอง เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียน เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียน ที่เรียนด้วยเทคโนโลยีสื่อประสมสอน ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ระหว่าง ที่เรียนด้วยเทคโนโลยีสื่อประสมสอน ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ระหว่าง ก่อนเรียนกับหลังเรียน ก่อนเรียนกับหลังเรียน

4 ตารางผู้ที่มีผลการทดสอบก่อน เรียนและหลังเรียน กลุ่มคะแนน จำนวน คน ร้อยละ ผู้ที่มีคะแนนหลังเรียนต่าง จากก่อนเรียน 2273 ผู้ที่มีคะแนนหลังเรียนไม่ ต่างจากก่อนเรียน 827 รวม30100

5 ค่าไค - สแควร์ที่ได้จากการ วิเคราะห์ข้อมูล กลุ่มคะแนน ค่าสังเกต (O) ค่า คาดหมา ย (E) (O- E) (O- E)2/ E ผู้ที่มีคะแนนหลัง เรียนต่าง จากก่อนเรียน221573.26 ผู้ที่มีคะแนนหลัง เรียนไม่ต่าง จากก่อนเรียน815 -7-7-7-73.26 df = 1 = 6.52

6 ผลการวิจัยพบว่า 1. หลังจากการเรียนด้วยเทคโนโลยีสื่อประสม สอนฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์มีผู้เรียนที่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนแตกต่างจากผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน หลังเรียนไม่สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 2. ผู้เรียนที่เรียนด้วยเทคโนโลยีสื่อประสมสอน ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์มีการยอมรับเทคโนโลยี สื่อประสมสอนฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์มากกว่า ผู้ที่ไม่ยอมรับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

7 ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูล สนับสนุนได้ว่า เทคโนโลยีสื่อประสม สอนฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ เป็น เทคโนโลยีสื่อประสมสอนที่มี ประสิทธิภาพสามารถนำไปเรียนได้ ด้วยตนเอง

8 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสื่อประสมสอน ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ นายชูชีพ ขาวเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีนีร ชาบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google