งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 2
Reading and Writing English 2 E 40222 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์

2 Music การอ่านเรื่องบุคคล

3 จุดประสงค์การเรียนรู้ และเขียนข้อความสรุปจากเรื่องที่อ่านได้
- อ่านเรื่องบุคคลแล้วบอกรายละเอียด และเขียนข้อความสรุปจากเรื่องที่อ่านได้

4 Mariachi Mexican Reggae Tejana Caribbean US Music and singers Nortena Polka Europe Music Spain

5 accordion bass guitar drum Music instruments guitar electric guitar

6 Vocabulary consist accompany composer immigrant decade

7 1. The football team consists of eleven players.
2. The singer was accompanied on the piano by his brother. 3. They moved from Myanmar to stay in Thailand. They are Myanmar immigrants.

8 4. We use the word ‘compose’ for song instead of ‘write’.
5. When people say ‘decade’, it means in ten years.

9 Read the text and choose true or false.
1. Tejana music originated in the US. F 2. The polka was a very formal dance. T

10 Read the text and choose true or false.
3. The polka quickly became popular throughout Europe. T 4. Russian immigrants brought the polka to the USA. F

11 Read the text and choose true or false.
5. Mariachi music was new to the US-Mexican border. T 6. The accordion was from Mexico. F

12 Read the text and choose true or false.
7. ‘Tejana’ / ‘Nortena’ music is dance music. T 8. Tejana music has always been popular throughout the US. F

13 Read the text and choose true or false.
9. Selena popularized Tejana music in the US and elsewhere. T 10. Tejana music has changed with time. T

14 Read the text and mark the correct
answer. The polka was : a. a dance b. a folk song c. French music

15 Read the text and mark the correct
answer. 2. The polka spread throughout Europe : a. slowly b. after 1843 c. before 1843

16 Read the text and mark the correct
answer. 3. Polka music was : a. classical b. elitist c. popular

17 Read the text and mark the correct
answer. 4. ………. took the polka to the new world. a. Ordinary people b. Music composers c. Aristocrats

18 Read the text and mark the correct
answer. 5. We ……. the origin of the word ‘mariachi’. a. know b. do not know for certain c. are certain of

19 Read the text and mark the correct
answer. 6. Mexico’s contribution to Tejana music was : a. the polka b. the electric guitar c. the bass

20 Read the text and mark the correct
answer. 7. Modern Tejana / Nortena music is : a. continuing to change b. stagnating c. losing popularity

21 Read the text and mark the correct
answer. 8. ‘It’ in line 22 refers to : : a. the polka b. Dvorak c. the Russian court

22 Read the text and mark the correct
answer. 9. ‘It’ in line 56 refers to : a. Selena b. Tejana music c. the United State

23 Read the text and mark the correct
answer. 10. ‘It’ in line 65 refers to : a. the throbbing base line b. the original polka beat c. Tejana music

24 Complete the table with words from the text.
A. A continent Europe The United B. Two countries Mexico States C. Two regions or Bohemia Texas states D. Two cities Paris St. Petersburg

25 Ordering a. A / people / the / Originally / dance / young / was / polka / for. Originally the polka was a dance for young people.

26 Ordering b. The / popular / Europe / polka / throughout / became / quickly / very. The polka became popular throughout Europe quickly.

27 Ordering c. Polka / America / to / emigrants / French / the / took. French emigrants took the polka to America.

28 Ordering d. Nortena / music / Tejana / from / is / different / very. Tejana music is very different from Nortena.

29 Ordering e. Instruments / replaced / used / musical / traditionally / in / have / those / Tejana / music / Modern. Modern musical instruments have replaced those traditionally used in Tejana music.


ดาวน์โหลด ppt ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google