งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความคิดรวบยอดสอน อย่างไร : การใช้คำถาม คุณภาพของ คำถาม คำถามมีหลายประเภท คุณภาพ ของคำถามจึงอยู่ที่ ลักษณะของ คำถาม และลักษณะการตั้งคำถาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความคิดรวบยอดสอน อย่างไร : การใช้คำถาม คุณภาพของ คำถาม คำถามมีหลายประเภท คุณภาพ ของคำถามจึงอยู่ที่ ลักษณะของ คำถาม และลักษณะการตั้งคำถาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความคิดรวบยอดสอน อย่างไร : การใช้คำถาม คุณภาพของ คำถาม คำถามมีหลายประเภท คุณภาพ ของคำถามจึงอยู่ที่ ลักษณะของ คำถาม และลักษณะการตั้งคำถาม

2 ลักษณะของคำถามที่ดี คือคำถามในลักษณะที่ให้ผู้ตอบที่ได้ใช้ ความคิดสติปัญญาขั้นสูง มิใช่ ถามเพียงให้ระลึกได้ จำได้ แล้วตอบเท่านั้น ต้องตั้งคำถามเป็นชุด และมีการเรียงลำดับลาระ ความรู้ ความคิด เป็นอย่างดี ทำให้เข้าใจระดับการเกิดความคิดรวบ ยอดได้ง่ายขึ้น

3 ลักษณะคำถามที่ไม่ดี ควรหลีกเลี่ยง เพราะจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ความคิดรวบยอดของผู้เรียน คำถามประเภทคลุมเครือ เป็นคำถามที่ขาด ความชัดเจน ทำให้การ ตอบต้องตอบแบบเดาสุ่ม คำถามประเภทเยิ่นเย้อ เป็นคำถามที่ใช้คำ ฟุ่มเฟือยโดยไม่จำเป็น ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจคำถามได้

4 ลักษณะคำถามที่ไม่ดี ( ต่อ ) คำถามประเภทหลายคำถาม เป็นการถามเรื่อง เดียวกันทีเดียวหลายๆคำถาม ทำให้เกิดความสับสน ไม่สามารถตอบคำถามได้ ครบถ้วน คำถามประเภทชี้นำคำตอบ เป็นการชี้นำให้ผู้ตอบ มีความเห็นโน้มเอียงไป ในทางเดียวกับผู้ถาม คำถามประเภทใช่ - ไม่ใช่ เป็นคำถามที่รู้คำตอบอยู่ แล้ว มิได้ประเทืองปัญญา

5 ลักษณะคำถามที่ดีเป็นอย่างไร ตั้งคำถามที่มุ่งพัฒนาสติปัญญาในระดับสูง มากกว่ารู้ - จำ ตั้งคำถามที่ชัดเจน ไม่คลุมเครือ กระชับ กะทัดรัด ไม่เยิ่นเย้อ ถามเจาะจง เป็นประเด็นๆ ไม่ถามหลายคำถามในเวลาเดียวกัน ถามคำถามที่เปิดโอกาสให้ แสดงความคิดเห็นเต็มที่ หลากหลาย ไม่ชี้นำ คำตอบ และไม่ใช่เป้นคำถามที่ เพียงตอบว่า ใช่หรือไม่ใช่ ตั้งคำถามเป็นชุดและให้ลำดับตามกระบวนการ ความรู้ ความคิด เพื่อนำไปสู่การทำความเข้าใจในความคิดรวบยอด ของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง


ดาวน์โหลด ppt ความคิดรวบยอดสอน อย่างไร : การใช้คำถาม คุณภาพของ คำถาม คำถามมีหลายประเภท คุณภาพ ของคำถามจึงอยู่ที่ ลักษณะของ คำถาม และลักษณะการตั้งคำถาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google