งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง การอนุญาตประกอบ กิจการ โรงงานผลิตอาวุธ พ. ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 สิงหาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง การอนุญาตประกอบ กิจการ โรงงานผลิตอาวุธ พ. ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 สิงหาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง การอนุญาตประกอบ กิจการ โรงงานผลิตอาวุธ พ. ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 สิงหาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  บรรดาคําขอรับใบอนุญาต คําขอต่ออายุ ใบอนุญาต และคําขอรับใบแทนใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงานทํา ประกอบ ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นคําขอตาม กฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม ในกรณีที่คําขอตามวรรคหนึ่งมีข้อความ แตกต่างไปจากคําขอตามกฎกระทรวงนี้ให้ กรมการอุตสาหกรรมทหารแจ้งให้ผู้ขอรับ ใบอนุญาต ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต หรือผู้ ขอรับใบแทนใบอนุญาตแก้ไขหรือปฏิบัติตามให้ ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงานผลิตอาวุธยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ อ.1 ท้ายกฎกระทรวงนี พร้อมด้วยเอกสารและ หลักฐานจํานวน 2 ชุด โดยต้องระบุความประสงค์ ในการทํา ประกอบ ซ่อมแซม หรือเปลี่ยน ลักษณะอาวุธแล้วแต่กรณีด้วย  2. ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิต อาวุธต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศนี้  3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีจํานวนหุ้นมากที่สุดตามลําดับลง มาห้าอันดับของผู้ขอรับใบอนุญาต ต้องมี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศนี้

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  4. กรรมการหรือผู้จัดการของผู้รับใบอนุญาต หรือผู้มีอํานาจจัดการโรงงานของผู้รับใบอนุญาต ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศนี้  5. กรณีที่ปรากฏภายหลังว่า กรรมการหรือ ผู้จัดการของผู้รับใบอนุญาต หรือผู้มีอํานาจ จัดการโรงงานของผู้รับใบอนุญาตมีลักษณะ ต้องห้ามตามข้อ 4 ให้ผู้รับใบอนุญาตเสนอชื่อ บุคคลซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 ต่อ รัฐมนตรีเพื่อเป็นกรรมการหรือผู้จัดการของผู้รับ ใบอนุญาต หรือผู้มีอํานาจจัดการโรงงานของ ผู้รับใบอนุญาตแทน ทั้งนี้ภายใน 60 วันนับแต่ วันที่ทราบถึงการเพิกถอนความเห็นชอบของ รัฐมนตรี

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  6. เมื่อรัฐมนตรีอนุญาตและผู้ขอรับใบอนุญาตได้ ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแล้ว ให้ออก ใบอนุญาตตามแบบท้ายกฎกระทรวงตามแต่กรณี ดังต่อไปนี้ (1) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทําอาวุธ ให้ใช้แบบ อ. 2 (2) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประกอบ อาวุธ ให้ใช้แบบ อ.2 - 1 (3) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานซ่อมแซม อาวุธ ให้ใช้แบบ อ. 2 - 2 (4) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเปลี่ยน ลักษณะอาวุธ ให้ใช้แบบ อ. 2 - 3

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  7. ผู้ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคําขอ ตามแบบ อ. 3 ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วย เอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคําขอนั้น จํานวน 2 ชุด ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ  8. การต่ออายุใบอนุญาตให้มีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ ใบอนุญาตสิ้นอายุ และผู้รับใบอนุญาตอาจขอต่อ อายุใบอนุญาตอีกได้  9. กรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือชํารุดเสียหายใน สาระสําคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบ แทนใบอนุญาตตามแบบ อ.20 ท้ายกฎกระทรวงนี้

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  10. คําขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้ยื่น ณ กรมการ อุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศและพลังงานทหาร  แนบท้าย แบบ อ.1 แบบ อ.2 แบบ อ.2-1 แบบ อ.2-2 แบบ อ.2-3 แบบ อ.20

8 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง การอนุญาตประกอบ กิจการ โรงงานผลิตอาวุธ พ. ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 สิงหาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google