งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งในการ ทำงานเบื้องต้น ของโปรแกรม. คำสั่งประกาศตัวแปร ชนิดของข้อมูล ชื่อตัวแปรที่ 1, ชื่อตัวแปรที่ 2; ตัวอย่าง Double score, total;

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งในการ ทำงานเบื้องต้น ของโปรแกรม. คำสั่งประกาศตัวแปร ชนิดของข้อมูล ชื่อตัวแปรที่ 1, ชื่อตัวแปรที่ 2; ตัวอย่าง Double score, total;"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งในการ ทำงานเบื้องต้น ของโปรแกรม

2 คำสั่งประกาศตัวแปร ชนิดของข้อมูล ชื่อตัวแปรที่ 1, ชื่อตัวแปรที่ 2; ตัวอย่าง Double score, total;

3 คำสั่งรับค่าทาง textbox ชื่อตัวแปร = Convert. To ชนิดข้อมูลตามตัวแปร ( ชื่อ Textbox.Text ); ตัวอย่าง c = Convert.ToInt32(textBox1.Text); c = Convert.ToDouble(textBox2.Text);

4 คำสั่งแสดงค่าทาง Lable ชื่อ lable.Text = Convert. To ชนิดข้อมูลตามตัว แปร ( ชื่อตัวแปร ); ชื่อ lable.Text = “ ข้อความ ”; ตัวอย่าง label1.Text = “ คุณสอบผ่าน "; label1.Text = Convert.ToInt32(Total);

5 คำสั่งคำนวณเงื่อนไข if ( เงือนไขที่ต้องการตรวจสอบ ) { คำสั่งที่ต้องการให้ทำในกรณีที่ เงือนไขเป็นจริง ; } else { คำสั่งที่ต้องการให้ทำในกรณีที่ เงือนไขเป็นเท็จ ; } เงือนไขที่ ตรวจสอบ เครื่องหมาย เท่ากับ == มากกว่า > น้อยกว่า < มากกว่าหรือ เท่ากับ >= น้อยกว่าหรือ เท่ากับ <= ไม่เท่ากับ !=

6 ตัวอย่าง ต้องการตรวจสอบค่าตัวแปร score ถ้ามี ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 50 ให้แสดงค่าว่า สอบผ่าน ถ้านอกเหนือจากนั้น ให้แสดงค่าว่า สอบตก if (score>=50) { lable1.Text=“ สอบผ่าน ”; } else { lable1.Text=“ สอบตก ”; }

7 label1 label2 label3 label4

8 คำสั่งในการคำนวณผลโปรแกรม private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { int Score; Score = Convert.ToInt32(textBox1.Text); if (Score >= 50) { label4.Text = "pass"; } else { label4.Text = "Not pass"; }


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งในการ ทำงานเบื้องต้น ของโปรแกรม. คำสั่งประกาศตัวแปร ชนิดของข้อมูล ชื่อตัวแปรที่ 1, ชื่อตัวแปรที่ 2; ตัวอย่าง Double score, total;

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google