งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Worksheets for Workshop แบบฝึกปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการ การ จัดการเรียนรู้ และการถ่ายทอด ความรู้ของวิทยากร สถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Worksheets for Workshop แบบฝึกปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการ การ จัดการเรียนรู้ และการถ่ายทอด ความรู้ของวิทยากร สถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Worksheets for Workshop แบบฝึกปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการ การ จัดการเรียนรู้ และการถ่ายทอด ความรู้ของวิทยากร สถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง

2 Workshop วิชาการพัฒนาตนเองพัฒนา อาชีพและชุมชน ตาม worksheet 1-6

3 1. แบ่งกลุ่มออกเป็น...... กลุ่ม ตาม ภูมิภาคและ 1. แบ่งกลุ่มออกเป็น...... กลุ่ม ตาม ภูมิภาคและ รวมความเชี่ยวชาญหลายๆด้าน รวมความเชี่ยวชาญหลายๆด้าน 2. เลือกประธานกลุ่ม และ เลขานุการ กลุ่ม ประธาน ( คุณอำนวย ) ทำหน้าที่ อำนวยการการประชุมให้มีมติเป็นเอก ฉันท์ โดยปราศจากข้อขัดแย้ง และนำเสนอ ผลงาน เลขานุการ ( คุณลิขิต ) กลุ่มทำหน้าที่ บันทึกมติที่ประชุมในแต่ละความเห็น โดย ต้องเป็นมติที่ชัดเจน การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ สัมมนาแนวทางการพัฒนาอาชีพ กลุ่มเป้าหมายประชาชน

4 ชื่อกลุ่ม................... ชื่อ คุณ.................................. คุณ................................ คุณ.................................. คุณ................................ คุณ........................... ตำแหน่ง คุณอำนวย ( ประธาน ) คุณลิขิต ( เลขานุการ ) ผู้ประสานงาน / โฆษก กลุ่ม คุณกิจ worksheet1

5 ประเด็นสนทนากลุ่ม 1. ภาพปัจจุบันของการประกอบอาชีพของ พี่น้องประชาชนเป็นอย่างไร ? 2. ภาพของการพัฒนาอาชีพของพี่น้อง ประชาชนที่สทบ. ต้องการควรเป็นอย่างไร ? 3. ภาพของสถบ. ที่จะจัดตั้งขึ้นจะมีแนวทาง ให้ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพของพี่น้อง ประชาชนได้อย่างไร 4. เงื่อนไขที่จะทำให้สถบ. บรรลุเป้าหมาย ข้อ๓ได้มีอะไรบ้าง

6 ภาพการประกอบอาชีพที่ เกิดขึ้นในปัจจุบัน โครงการ โครงกา โครงการ ร โครงการ โครงกา โครงการ ร โครงการ โครงกา โครงการ ร โครงการ โครงกา โครงการ ร โครงการ โครงกา โครงการ ร โครงการ โครงกา โครงการ ร โครงการ worksheet2

7 สภาพปัจจุบันและปัญหาการ พัฒนาอาชีพ ๑............................................... ๒................................................. ๓................................................... ๔........................................................ ๕........................................................ ๖.......................................................... worksheet3

8 ภาพสถบ. ที่ต้องการให้เกิดในการ ใช้ทุนพัฒนาอาชีพ โครงการ โครงกา โครงการ ร โครงการ โครงกา โครงการ ร โครงการ โครงกา โครงการ ร โครงการ โครงกา โครงการ ร โครงการ โครงกา โครงการ ร โครงการ โครงกา โครงการ ร โครงการ worksheet4

9 มีเงื่อนไขอะไรที่จะทำให้สถบ. บรรลุเป้าหมายได้ ๑....................... ๒........................... ๓............................. ๔................................. ๕.................................. worksheet5

10 แนวทางการประยุกต์ความรู้เรื่องการ พัฒนาตนเองพัฒนาอาชีพและชุมชน ผู้เข้าประชุมร่วมอภิปรายและให้ข้อเสนอการนำ ความรู้เรื่องการพัฒนาตนเองพัฒนาอาชีพและ ชุมชนไปประยุกต์ใช้ ๑. ๒. ๓. ๔. ๕......................................... worksheet6

11


ดาวน์โหลด ppt Worksheets for Workshop แบบฝึกปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการ การ จัดการเรียนรู้ และการถ่ายทอด ความรู้ของวิทยากร สถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google