งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย มิติประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ มิติประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ 1. ช่วยเหลือและบรรเทาเหตุเบื้องต้นแก่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย มิติประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ มิติประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ 1. ช่วยเหลือและบรรเทาเหตุเบื้องต้นแก่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย มิติประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ มิติประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ 1. ช่วยเหลือและบรรเทาเหตุเบื้องต้นแก่ ผู้ประสบภัย 2. ประสานงานการให้ความช่วยเหลือและ สงเคราะห์ผู้ประสบภัย 3. อำนวยการและบริหารจัดการอนุมัติวงเงิน งบกลาง และเงินทดรองราชการ เพื่อแก้ไขปัญหาสา ธารณภัย 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ มอบหมาย เพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ งบประมาณเพื่อ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย มิติคุณภาพ การให้บริการ ความพึงพอใจการ ให้บริการ การลดรอบระยะเวลา ของขั้นตอน การปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการ การลดการใช้พลังงาน

2 เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหม าย น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 1. เพิ่ม ประสิทธิภาพใน การ บริหารจัดการ งบประมาณ เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย 1. ร้อยละของการเพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ร้อยละ 100 20 2. การลดรอบ ระยะเวลา ของขั้นตอนการ ปฏิบัติ ราชการของส่วน ราชการ 2. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักในการลดรอบ ระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการ ( กระบวนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระยะ เบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุในเขตกรุงเทพมหานคร ) ร้อยละ 50 15 3. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักในการลดรอบ ระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการ ( กระบวนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้าน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรอง ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน พ. ศ.2546) ร้อยละ 50 15 สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย

3 เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหม าย น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 4. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักในการลดรอบ ระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการ ( กระบวนงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้าน สงเคราะห์ผู้ประสบภัย ในเขตกรุงเทพมหานคร ) ร้อยละ 50 15 3. ความพึงพอใจ การให้บริการ 5. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ ร้อยละ 80 15 4. การลดการใช้ พลังงาน 6. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายในการลดการใช้พลังงาน 20 สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย

4 เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหม าย น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 1) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ ตามมาตรการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 ระดับ 5 2) ร้อยละของเครื่องปรับอากาศที่ได้ทำ ความสะอาดประจำปี (2 ครั้ง / ปี ) ร้อยละ 100 3) ใช้หลอดไฟฟ้าแสงสว่างแบบ ประหยัดพลังงาน ร้อยละ 100 สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย


ดาวน์โหลด ppt สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย มิติประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ มิติประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ 1. ช่วยเหลือและบรรเทาเหตุเบื้องต้นแก่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google