งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเรียนรู้ร่วมกันผ่านทางสื่ออิเล็คทรอนิกส์ Electronic Community Learning COE2005-23 นายกิตติกัญจน์ เมฆประสาน 453040597-6 นายจักรพงศ์ เปลี่ยนคำ 453040628-1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเรียนรู้ร่วมกันผ่านทางสื่ออิเล็คทรอนิกส์ Electronic Community Learning COE2005-23 นายกิตติกัญจน์ เมฆประสาน 453040597-6 นายจักรพงศ์ เปลี่ยนคำ 453040628-1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเรียนรู้ร่วมกันผ่านทางสื่ออิเล็คทรอนิกส์ Electronic Community Learning COE2005-23 นายกิตติกัญจน์ เมฆประสาน 453040597-6 นายจักรพงศ์ เปลี่ยนคำ 453040628-1 นายปานนวัต จานทอง 453040804-7 1

2 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ดร. กานดา รุณนะพงศา อาจารย์ร่วมประเมิน ผศ. ดร. วนิดา แก่นอากาศ ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย 2

3 ที่มาและความสำคัญ โครงสร้างของระบบ ประโยชน์ที่จะได้รับ ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ผลงานที่ทำ References Agenda 3

4 ที่มาและความสำคัญ การหาข้อมูลโดยใช้ Google ยากเกินไป คนชอบถามมากกว่าค้นหาเอง Blog & Wiki เริ่มศึกษา Knowledge Management 4

5 Knowledge ? จากข้อเท็จจริงสู่สติปัญญา ตัวอย่างของการเกิดสติปัญญา ผู้ใช้ต้องการอะไร ? 5

6 Weblog ( Blog ) เว็ปเพจที่คนเขียนบทความของแต่ละคน ธรรมชาติผู้คนจะเขียนในสิ่งที่ตนได้ รับรู้ในแต่ละวัน จำนวนผู้ใช้เพิ่มมากขึ้นทุกวัน แสดงว่าค่านิยมในการเขียนมีมากขึ้น เป็นความรู้ที่เข้าใจเฉพาะคนและไม่ถูก เผยแพร่ 6

7 Wikipedia สาราณุกรมเสรีบนอินเตอร์เน็ต ทุกคนสามารถปรับปรุงเนื้อหาในแต่ละหน้าได้ ปัจจุบันมีมากกว่าหนึ่งล้านบทความ ข้อมูลถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา ผู้คนไม่ได้เป็นเจ้าของบทความ 7

8 What we do ? เราศึกษาความต้องการของมนุษย์ การยอมรับจากสังคม ความต้องการเป็นเจ้าของ เรานำแนวคิดที่ดีและปรับปรุงข้อเสียของ Wiki และ Blog มาสร้างระบบใหม่ เราใช้กลยุทธ์ในการดึงเอาข้อมูลและความรู้จากมนุษย์ ใช้กลยุทธเชิงบังคับ ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเป็นแรงดึงดูด ความต้องการของมนุษย์ 8

9 Best practices information. 9

10 10

11 11

12 ประโยชน์ที่จะได้รับ เรามีระบบจัดการความรู้ขนาดใหญ่สำหรับคนไทย ระบบที่ส่งเสริมการเรียนรู้บนอินเตอร์เน็ตที่ผู้ใช้เข้ามามีส่วนร่วมและเข้าใจ โดยง่าย แหล่งความรู้ที่สามารถวิวัฒนาการข้อมูลให้เป็นข้อมูลความรู้ที่ดีอยู่เสมอ ผู้ใช้สามารถได้รับข้อมูลความรู้ที่ตรงตามความต้องการโดยง่าย ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 12

13 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ งานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้บนอินเตอร์เน็ต รวมถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ออกแบบโครงสร้างของระบบโดยรวม โครงสร้างข้อมูลและฐานข้อมูล สร้างระบบที่พร้อมใช้งานในระดับหนึ่ง สร้างส่วนค้นหาและส่วนควบคุม ทดสอบและเผยแพร่โดยการนำไปทดลองใช้งานจริงเพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้ ดีขึ้น สร้างระบบค้นหาขั้นสูงและพัฒนาส่วนควบคุมให้ดีขึ้น ทำรายงานสรุป คู่มือการใช้งาน และนำออกเผยแพร่ 13

14 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา PHP MySQL CSS HTML JavaScript XML & Webservices 14

15 ผลงานที่ทำ ได้เริ่มศึกษา ทฤษฎีการจัดการความรู้ ศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้ ศึกษาจากงานที่มีอยู่แล้ว หาช่องทางปรับปรุงให้ดีขึ้น เริ่มต้นออกแบบโครงสร้างของระบบและเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ 15

16 References Wikimedia Foundation, http://wikidiafoundation.orghttp://wikidiafoundation.org Wikipedia, http://www.wikipedia.orghttp://www.wikipedia.org WordPress, http://www.wordpress.orghttp://www.wordpress.org System Thinking, http://www.system-thinking.orghttp://www.system-thinking.org 16

17 เปลี่ยน References เป็นเอกสารอ้างอิง หลีกเลี่ยงการใช้คำภาษาไทยคำ ภาษาอังกฤษคำ ทำให้ขนาดของตัวอักษรใหญ่ขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การเรียนรู้ร่วมกันผ่านทางสื่ออิเล็คทรอนิกส์ Electronic Community Learning COE2005-23 นายกิตติกัญจน์ เมฆประสาน 453040597-6 นายจักรพงศ์ เปลี่ยนคำ 453040628-1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google