งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ครูผู้สอน...นายธีระพล เข่งวา โรงเรียนวังไกลกังวล

2 17 คำถามหลังเรียน

3 1. การทำตนให้มีธรรมะในใจ เป็น หน้าที่ด้านใดของพระภิกษุ
18 1. การทำตนให้มีธรรมะในใจ เป็น หน้าที่ด้านใดของพระภิกษุ ก. ศึกษาพระธรรมวินัย ข. เผยแผ่พระธรรมวินัย ค. ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ง. รักษาและปกป้องพระธรรม วินัย

4 2. ข้อใด ไม่ใช่ จริยาวัตรของสงฆ์
19 2. ข้อใด ไม่ใช่ จริยาวัตรของสงฆ์ ก. บิณฑบาต ข. ทำวัตรสวดมนต์ ค. ช่วยเหลือรับใช้พระอุปัชฌาย์ ง. ตรวจดวงชะตาและทำบุญ สะเดาะเคราะห์

5 3. การปลูกจิตสำนึกในการบำรุงรักษา วัดและพุทธสถานให้เกิดขึ้นแก่ชาว
20 3. การปลูกจิตสำนึกในการบำรุงรักษา วัดและพุทธสถานให้เกิดขึ้นแก่ชาว พุทธ วิธีการใดน่าจะได้ผลดีที่สุด ก. ให้การศึกษา ข. นำไปดูสถานที่จริง ค. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ง. สร้างความตระหนักถึงคุณค่า

6 4. การปฏิบัติตนตามข้อต่อไปนี้ถือว่า สอดคล้องกับพุทธปณิธาน 4
21 4. การปฏิบัติตนตามข้อต่อไปนี้ถือว่า สอดคล้องกับพุทธปณิธาน 4 ยกเว้น ข้อใด ก. ปฏิบัติตามหลักธรรม ข. นำหลักธรรมไปเผยแผ่และ สั่งสอน

7 4. การปฏิบัติตนตามข้อต่อไปนี้ถือว่า สอดคล้องกับพุทธปณิธาน 4
22 4. การปฏิบัติตนตามข้อต่อไปนี้ถือว่า สอดคล้องกับพุทธปณิธาน 4 ยกเว้น ข้อใด ค. หมั่นศึกษาเรียนรู้หลักธรรมให้ เข้าใจ ง. สืบทอดหลักธรรมให้ดำรงอยู่ ตลอดไป

8 5. ใครคือศาสนทายาทผู้สืบทอด พระพุทธศาสนา
22 5. ใครคือศาสนทายาทผู้สืบทอด พระพุทธศาสนา ก. ภิกษุ ข. ภิกษุณี ค. อุบาสก ง. อุบาสิกา

9 6. องค์กรชาวพุทธที่ใหญ่ที่สุด คือ องค์กรใด
23 6. องค์กรชาวพุทธที่ใหญ่ที่สุด คือ องค์กรใด ก. ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนา ข. สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ค. พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ง. พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

10 7. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่โดยตรงของ ศิษย์ที่พึงปฏิบัติต่อครู อาจารย์
24 7. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่โดยตรงของ ศิษย์ที่พึงปฏิบัติต่อครู อาจารย์ ก. เลี้ยงดูเมื่อท่านแก่ชรา ข. แสดงความเคารพเมื่อพบท่าน ค. ปฏิบัติสิ่งที่ท่านแนะนำสั่งสอน ง. ช่วยเหลือเมื่อเห็นท่านมี กิจธุระโดยไม่ต้องร้องขอ


ดาวน์โหลด ppt วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google