งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง จำนวนผู้เข้าสอบและคะแนน เฉลี่ย o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา 2552-2554 ผู้จัดทำ นางสาวรวีวรรณ กองทอง เลขที่ 29 นางสาวสุนทรีย์ เมืองนก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง จำนวนผู้เข้าสอบและคะแนน เฉลี่ย o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา 2552-2554 ผู้จัดทำ นางสาวรวีวรรณ กองทอง เลขที่ 29 นางสาวสุนทรีย์ เมืองนก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง จำนวนผู้เข้าสอบและคะแนน เฉลี่ย o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา 2552-2554 ผู้จัดทำ นางสาวรวีวรรณ กองทอง เลขที่ 29 นางสาวสุนทรีย์ เมืองนก เลขที่ 47 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

2 จุดประสงค์ 1. กำหนดให้รู้เกี่ยวกับจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนน เฉลี่ยของแต่ละปีในการสอบ o-net 2. เพื่อวัดเกณฑ์การเรียนรู้ของเด็กนักเรียนในการสอบของแต่ละ วิชาในแต่ละปีการศึกษา 3. เพื่อให้รู้คะแนนเฉลี่ยที่ได้ทำในแต่ละวิชาว่าวิชาใดควร ปรับปรุงเกรดเฉลี่ยมากน้องเพียงใด 4. ทำให้รู้ในแต่ละวิชามีจำนวนผู้เข้าสอบมากน้องเพียงใดในแต่ ละปีการศึกษา 5. ให้นักเรียนได้นำความรู้ในแต่ละวิชาและประสบการณ์เรียน ไปใช้ในการแก้ปัญหาให้ดียิ่งขึ้น

3 ตารางการเปรียบเทียบจำนวนคะแนนเฉลี่ยใน แต่ละปี วิชาปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 คะแนนเฉลี่ย ภาษาไทย 46.4742.6141.88 สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม 36.0046.5133.39 ภาษาอังกฤษ 23.9819.2221.80 คณิตศาสตร์ 28.5614.9922.73 วิทยาศาสตร์ 29.0630.9027.90 สุขศึกษา แลพลศึกษา 45.3762.8654.61 ศิลปะ 37.7532.6228.54 การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 32.9843.6948.72

4 กราฟการเปรียบเทียบจำนวนคะแนนเฉลี่ยในแต่ละ ปี

5 ผลการเรียนในแต่ละวิชาของเด็กนักเรียนที่ทำ คะแนนได้สูงและต่ำในแต่ละวิชาในปีการศึกษา 2552 1. ภาษาไทย 2. สุขศึกษาและพลศึกษา 3. ศิลปะ 4. สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 5. วิทยาศาสตร์ 6. คณิตศาสตร์ 7. ภาษาอังกฤษ 8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

6 ผลการเรียนในแต่ละวิชาของเด็กนักเรียนที่ทำ คะแนนได้สูงและต่ำในแต่ละวิชาในปีการศึกษา 2553 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 2. สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 3. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4. ภาษาไทย 5. ศิลปะ 6. วิทยาศาสตร์ 7. ภาษาอังกฤษ 8. คณิตศาสตร์

7 ผลการเรียนในแต่ละวิชาของเด็กนักเรียนที่ทำคะแนนได้สูงและต่ำ ในแต่ละวิชาในปีการศึกษา 2554 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 2. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3. ภาษาไทย 4. สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 5. ศิลปะ 6. วิทยาศาสตร์ 7. คณิตศาสตร์ 8. ภาษาอังกฤษ

8 สาเหตุ 1. เด็กอาจไม่สนใจเรียนเพราะมัวแต่สนใจเรื่อง อื่น 2. ปัญหาเด็กโดดเรียน 3. ปัญหาการสอบถามเรื่องการเรียนเกี่ยวกับ ครูผู้สอน

9 แนวทางการแก้ไข 1. หาสื่อในการสอนให้มีความรู้ เพิ่มขึ้น 2. หากิจกรรมให้ทำกันภายใน โรงเรียน 3. ควรสอบถามผู้ปกครองถึงเรื่อง เด็ก

10 สรุป จากการทำตารางจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีการศึกษานั้นนักเรียนที่เข้าสอบใน แต่ละวิชาจะมีคะแนนเฉลี่ยที่แตกต่างกันไปในแต่ละปีการศึกษาถึงแม้ว่าในปี นั้นจะมีนักเรียนสอบกันมากแต่ก็อาจมีคะแนนเฉลี่ยน้อยเพราะอาจจะเป็นไป ในสาเหตุต่างๆก็ได้ ดังนั้นการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นั้น คะแนนเฉลี่ยในแต่ละปีแต่ละวิชานั้นก็จะมีคะแนนเฉลี่ยที่แตกต่างกันไปใน แต่ละวิชา

11 ที่มา www.spm6.org


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง จำนวนผู้เข้าสอบและคะแนน เฉลี่ย o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา 2552-2554 ผู้จัดทำ นางสาวรวีวรรณ กองทอง เลขที่ 29 นางสาวสุนทรีย์ เมืองนก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google